Lees verder
Tijdens de zomertoerbijeenkomsten van deze zomer werd naast de presentatie over de stand van zaken bij de NVLF en de interactieve sessie over timemanagement de tijd genomen om met elkaar van gedachten te wisselen over thema’s als vakinhoud, samenwerking en innovatie. We delen graag de uitkomsten van deze sessies met jullie.
Redactie

De themadiscussies werden in samenwerking met het LOOL (Landelijk Overleg Opleidingen Logopedie) georganiseerd. In totaal bogen zo’n 500 logopedisten zich deze zomer over de thema’s innovatie, samenwerking, vakinhoud en de toekomst van logopedie.

Innovatie

Vanuit de antwoorden die de deelnemers aan de themadiscussies hebben gegeven komt duidelijk naar voren dat logopedisten de toegevoegde waarde van innovaties in het vakgebied zien. Er worden relevante voordelen genoemd als tijdbesparing, kwaliteitsverbetering, kostenbesparing en motivatie verhogend. Tegelijkertijd lezen we tussen de regels door een weifelende houding ten opzichte van innovaties. Op de vraag welke innovaties aanspreken wordt met gemak een groot aantal ontwikkelingen genoemd, zoals eHealth, virtual reality en robotica. Meest genoemde relevante innovatie zijn apps. Logopedisten weten wat er ‘te koop’ is, maar de beschikbare middelen worden nog niet in groten getale ingezet. Bij het invullen van de wensen wordt duidelijk dat het hen aan een totaalbeeld ontbreekt, hoe het vak in perspectief te plaatsen en aan te sluiten op de toekomst. We zien dat als een mooie taak van de NVLF.

Samenwerking

Over het thema Samenwerking zijn de deelnemers meer uitgesproken dan innovatie. Men is over het algemeen van mening dat logopedisten veel meer zouden kunnen samenwerken. Dit vraagt wel om meer collegialiteit, als in minder achterdocht en meer respect ten opzichte van elkaar, kennis uitwisselen en met elkaar meekijken. Met als doel profilering van het vak en efficiënte en betere zorg in multifunctionele gezondheidscentra c.q. interprofessionele samenwerkingsverbanden. Meer samenwerking heeft als voordeel dat knelpunten in de zorg sneller kunnen worden herkend en verbeterd kunnen worden. Goede doorverwijzing zal positief bijdragen aan het reduceren van de wachtlijsten. In deze context wordt opvallend weinig het overleg met de huisartsen genoemd.
Kwaliteitskringen binnen hetzelfde werkgebied zouden volgens de deelnemers meer moeten samenwerken. Om kennis en ervaringen te delen.

Op de vraag ‘welke tips heb je voor de NVLF met betrekking tot samenwerking’ kregen we opbouwende feedback. Men ziet de NVLF vooral als de organisatie die de samenwerking met stakeholders, maar ook met logopedisten onderling moet bevorderen en faciliteren. Hierbij denkt men onder andere aan studenten meer betrekken bijvoorbeeld door informatieve studentenavonden, artikelen gericht op studenten en duidelijk maken wat het voordeel is om als student lid te zijn. Het inzichtelijk maken van aandachtsgebieden en kwaliteitskringen, bevorderen van interprofessionele samenwerking paramedici en met Belgische logopedisten.

Vakinhoud

Op de vragen omtrent de vakinhoud kregen we de feedback dat er meer bekendheid gegeven moet worden aan de kennisagenda en de CanMeds rollen. Ook moet de onderbouwing van het vak, wetenschappelijke c.q. evidence based en in richtlijnen verder worden uitgewerkt. In het bijzonder werd de richtlijn TOS uitgelicht. De richtlijn is goed en wordt veel gebruikt, maar er zijn wel nog wat onduidelijkheden. Men pleit ook voor een cursus ‘app-gebruik’: welke zijn wel en welke juist niet geschikt? En hoe zijn deze te gebruiken in de logopedie? Tot slot werd geopperd test- en behandelmateriaal te vernieuwen.

Tips voor het onderwijs waren: profilering van het vak en ondernemerschap-training voor studenten. Bij- en nascholing over onderwerpen, zoals verdieping dyslexie, preverbale logopedie, meertaligheid. Men verwacht van de studenten meer parate kennis. De studenten moeten leren hoe ze dit bij kunnen houden. Er wordt gerefereerd aan ‘Leven lang leren’ waarbij de rijksoverheid leren tijdens je loopbaan stimuleert. Er wordt tevens geopperd de studenten vaker in contact met het werkveld te brengen en daarvoor meer en al vanaf het eerste jaar stages in te plannen. Ook binnen het onderwijs wordt interdisciplinaire samenwerking genoemd, zodat studenten zich beter kunnen voorbereiden op de praktijk.

2035

Op de vraag waar de logopedist over 15 jaar staat kregen we uiteenlopende antwoorden variërend van beter betaald en meer gewaardeerd tot twijfels over of het vak nog wel bestaat. Velen merken de veranderende zorg op en daarbij de rol van de logopedist van behandelaar tot coach. Men verwacht meer onlinebehandelingen en multifunctionele gezondheidscentra. Op vakinhoudelijk niveau denkt men dat ‘evidenced based’ logopedisch handelen nog meer de regel zal worden.