Lees verder

In de cao PO 2019-2020 is afgesproken dat alle werkgevers in het primair onderwijs het functiehuis voor het onderwijsondersteunend personeel herzien en actualiseren. Dit geldt dus ook voor alle functies die logopedisten vervullen. Een uitzondering geldt voor werkgevers die hun functiehuis recentelijk nog hebben geactualiseerd. Betrokken logopedisten hadden vóór 1 november 2020 een voorstel voor de nieuwe functie en inschaling moeten krijgen.

De NVLF wilde graag weten wat het effect van deze herziening is voor haar leden en hoe het proces is verlopen. Onder de leden die werkzaam zijn in het onderwijs  is daarom eind 2020 een peiling over dit onderwerp uitgezet. We ontvingen 94 reacties.

Uit de peiling blijkt dat in een derde van hen (nog) geen aanbod heeft ontvangen, bij de helft loopt dat proces wel. Bij zo’n 15% is er dus in het geheel geen sprake van aanbod van actualisatie van de functie. Een behoorlijk deel van de werkgevers is de afspraak om dit proces voor 1 november 2020 af te ronden dus niet nagekomen.

Positieve ontwikkeling
Voor het bepalen van het resultaat kunnen we uiteraard alleen gebruik kunnen maken van de gegevens van logopedisten die wel een nieuwe functiebeschrijving hebben ontvangen.
We zien hier een positieve ontwikkeling: een vijfde van de deelnemers zit nu een schaal hoger. Daarbij is schaal acht vrijwel verdwenen en schaal 10 geïntroduceerd, waarmee twee belangrijke wensen van de NVLF zijn gerealiseerd.

Niet tevreden
Hoewel er een positieve ontwikkeling is zijn de meeste logopedisten die reageerden niet tevreden. Slechts een kwart vindt dat zij nu een salaris krijgen dat past bij hun functie. Er is met name onvrede over de blijvend lagere waardering ten opzichte van leraren. Daarnaast vindt meer dan de helft dat de functieomschrijving geen recht doet aan de kern en zwaarte van de functie.

In de voorbeeldfunctieomschrijvingen waar werkgevers gebruik van maken is er maar één niveau voor logopedisten, in schaal 9. De NVLF heeft dat een jaar geleden opgemerkt en daarom een voorbeeld gemaakt met functieomschrijvingen op drie niveaus. Daar is hier en daar gebruik van gemaakt, terug te zien in de schaal 10 functies. Maar veel meer logopedisten zijn van mening dat voor hun functie schaal 10 passend zou zijn, dit speelt met name in het Speciaal Onderwijs Cluster 2.

Individueel advies
Naar aanleiding van de peiling hebben twintig leden het bureau van de NVLF om individueel advies gevraagd. In de meeste gevallen ging het om advies bij het opstellen van bezwaar of advies over het voeren van het gesprek met een leidinggevende en/of HR-functionaris. Het bureau heeft deze leden van advies voorzien.

Hoe nu verder?
Naar aanleiding van deze peiling vraagt de NVLF via vakbond FvOV aandacht voor het nakomen van deze oude cao-afspraken in de gesprekken die nu gaande zijn voor de nieuwe CAO, we geven daar ook het signaal af dat het proces niet overal zorgvuldig is verlopen.
Ook hebben we samen met andere vertegenwoordigers van ondersteunend personeel voor de onlangs gestarte cao-gesprekken het grote verschil met leraren nadrukkelijk aan de orde gesteld.
En samen met vakbond FvOV  hebben we veel aandacht voor het cluster 2 onderwijs waar naar onze mening veel meer recht gedaan zou moeten worden aan de functiedifferentie aldaar.
Daarnaast blijven we leden ondersteunen bij het maken van bezwaar en het voeren van gesprekken gericht op het verkrijgen van een passende functieomschrijving en waardering.

Vragen?
Heb je naar aanleiding van deze peiling nog vragen over jouw eigen situatie? Neem dan contact op met het bureau van de NVLF via logopedie@nvlf.nl.