Lees verder
In de zomer heeft het bureau van de NVLF een enquête uitgezet onder solopraktijkhouders. Het bestuur wilde namelijk graag weten wat hun wensen met betrekking tot ondersteuning vanuit de NVLF zijn. We delen graag de resultaten van deze enquête.

Wie zijn solopraktijkhouders?
Onder solopraktijkhouders verstaat de NVLF logopedisten in de vrije vestiging zonder personeel.  Het idee was dat zij misschien andere wensen hebben dan de praktijkhouders met medewerkers in loondienst.

De afgelopen jaren heeft het bestuur weleens signalen gekregen dat zij tegen solopratijkhouders zou zijn. Dat is pertinent onjuist. Zij zijn even belangrijk als praktijkhouders met medewerkers in loondienst.

Respons

Van de +/-  800 solopraktijkhouders die lid zijn van de NVLF, hebben 200 de enquête ingevuld. Een hoge respons van 25%.

Wie hebben gereageerd?

In onderstaand figuur zie je meer informatie over de leeftijd van de solopraktijkhouders. Wat direct opvalt is de leeftijd van de solopraktijkhouders: bijna 75% is ouder dan 50 jaar.

Behoefte

De hoofdvraag was “waar heb jij als solopraktijkhouder behoefte aan van de NVLF?” (beschrijf jouw behoefte in max 250 tekens).

Korte en lange antwoorden zijn gegeven. Deze hebben we gecategoriseerd in vijf deelgebieden:

  1. Belangenbehartiging (oa tarieven)                         83           38%
  2. Ondersteuning bij bedrijfsvoering                         54           25%
  3. Lastenverlichting                                                       33           15%
  4. Overig                                                                           25           11%
  5. Weet niet / tevreden                                                  24           11%

Totaal                                                                                219  *)

Achter de deelgebieden is het totaal aantal reacties vermeld.
*) Bij een aantal antwoorden konden meerdere deelgebieden worden genoteerd.

Als je deze uitkomsten vergelijkt met de algemene ledenenquête van 2021, valt belangenbehartiging op. Bij beide wordt deze zeer belangrijk gevonden. De NVLF is hier constant mee bezig en resultaten zien we bij Zilveren Kruis (gemiddeld 8% tariefstijging in 2022). Daarnaast zijn we in overleg met de NZa over vergoeding voor het multidisciplinair overleg (MDO).

Ondersteuning bij de bedrijfsvoering valt op als tweede.  Hier wordt door het bureau veel aandacht aan besteed, momenteel voor praktijkhouders met medewerkers in loondienst: een pilot praktijkcheck i.s.m. Bonnier Veraa. We bieden ook een juridische check voor praktijkhouders door Van As Advocaten aan, die momenteel mondjesmaat wordt afgenomen door leden. Het praktijk handboek (zie menu ‘Werk & organisatie op NVLF.nl) is terug te vinden op onze website. Een cursus bedrijfsvoering wordt voorbereid samen met VvAA (obv de ambities 3 en 4 van Logopedist 2027). Het idee is om hierbij een specifieke cursus voor solopraktijkhouders op te zetten.

Lastenverlichting is onderdeel van de ambities van de NVLF voor 2027.De ambitie is dat in 2027 meer direct patiëntgebonden tijd beschikbaar is door vermindering van de administratieve lasten.
Hier gaat de NVLF nog meer aandacht aan besteden de komende jaren. Zo is bestaat onder andere de EPD focusgroep, die voor administratieve lastenverlichting dient te zorgen bij het gebruik van EPD software (cliënt- en zorgregistratie).

Bij Overig zijn zeer diverse antwoorden gegeven. Dit betreft vaak bekende onderwerpen als het vacatureprobleem,  positieve en negatieve ervaringen met NVLF Servicedesk, tegengaan van logopedie op school en aandacht voor regionale samenwerking. Het is sowieso goed om op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen op het gebied van regionale samenwerking, ook een van de ambities van de NVLF.


Na de resultaten van de enquête onder solopraktijkhouders te hebben bestudeerd kunnen we concluderen dat deze groep leden dezelfde ondersteuning van de NVLF wenst als de andere leden (zie de uitkomsten van de grote ledenenquête van 2021 met een respons van  1.100 leden.) Zij kennen dezelfde zorgen en uitdagingen. De NVLF is reeds bezig invulling te geven aan de gewenste ondersteuning op het gebied van belangenbehartiging, bedrijfsvoering en lastenverlichting.