Lees verder
Het vorige week gepubliceerde rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de paramedische beroepen (de Monitor) heeft tot uiteenlopende reacties geleid. De NVLF is, net als andere organisaties van zorgverleners, teleurgesteld over de inhoud. Zorgverzekeraars leggen echter de nadruk op de wens van de NZa voor duidelijker criteria om de kwaliteit van de zorgverlening te beoordelen. Hieronder een samenvatting van uiteenlopende reacties.
Redactie

Grote teleurstelling dat de NZa geen uitspraak doet over de tarieven en het terugdringen van de werkdruk. Dat is in één zin samengevat de belangrijkste reactie van het Paramedisch Platform Nederland (PPN). De reactie is opgesteld in nauwe samenwerking met de NVLF. In onze extra nieuwsbrief van afgelopen donderdag 18 april is hierover bericht. Volgens de NVLF geeft de NZA-Monitor geen antwoord op de voornaamste problemen die paramedici in het dagelijks werk ervaren. Gelukkig komt er binnenkort een onafhankelijk kostenonderzoek.

Gesprek met minister

Voor woensdag 24 april 2019 staat een overleg gepland tussen vertegenwoordigers van de paramedische beroepsorganisaties en minister Bruins voor Medische Zorg. Het NZa-rapport staat op de agenda van het overleg. Namens de PPN-partners zal de voorzitter de visie van de beroepsgroepen nog eens verwoorden. Voor dit gesprek heeft de NVLF een inbreng geleverd. Ook is er vorige week contact geweest tussen de voorzitters van de NVLF en de fysiotherapeutenkoepel KNGF (die geen onderdeel uitmaakt van PPN). De druk op het werk in relatie tot de honorering is paramedisch-breed voelbaar.

Kwaliteit

In een eerste reactie op de conclusies van de NZa legt Zorgverzekeraars Nederland (ZN) de nadruk op de wens tot meer inzicht in de kwaliteit van de paramedische zorg. De verzekeraars zien hierin de sleutel tot verbeteringen. Dat is in het belang van verzekerden, zorgaanbieders en zorgverzekeraars, aldus ZN. “Zorgverzekeraars willen voor hun verzekerden graag inkopen op kwaliteit, maar het ontbreken van meetbare en transparante kwaliteitsindicatoren bemoeilijkt dat. Volgens zorgverzekeraars liggen er goede bouwstenen om de kwaliteit van de zorgverlening transparant te maken. Het is aan de paramedische beroepsgroep om daar, op korte termijn, verder invulling aan te geven”.
De NVLF wijst erop dat het thema van kwaliteitsindicatoren onderdeel uitmaakt van de bestuurlijke akkoorden van verzekeraars, overheid en beroepsgroepen. De vereniging is druk in de weer om tot een dergelijk akkoord te komen, als voortzetting van het eerdere Hoofdlijnenakkoord. (Over de betekenis van het akkoord is een artikel geplaatst in het jongste nummer van het Tijdschrift voor Logopedie.)

Wachtlijsten

De NVLF is het niet eens met de NZa dat de toegankelijkheid van paramedische zorg voor verzekerden goed op orde is. De Monitor stelt dat er geen signalen van wachtlijsten zijn. Dit bevreemdt de NVLF omdat er bij de logopedie juist wel wachtlijsten zijn. Bovendien neemt het aantal toe en ook de wachttijd voordat patiënten bij een logopedist terecht kunnen. Afgelopen jaar is de situatie ernstig verslechterd, laat een recent onderzoek onder de leden zien. Dit probleem doet zich op verschillende plaatsen in Nederland voor.
In een bericht aan de Tweede Kamer zal de NVLF hierop de nadruk leggen, omdat de politiek moet waken over de zorgplicht door verzekeraars.

Kostenonderzoek

In de verschillende reacties wijzen zowel de zorgverleners als de –verzekeraars op de gesprekken die zij met elkaar hebben over de tarieven, PREM en de behandelindex. ZN onderstreept dat het de bedoeling is om tot gemeenschappelijke en constructieve oplossingen te komen. Eén van de gezamenlijke acties is het genoemde kostenonderzoek. Maar, waarschuwen de verzekeraars, naast inzicht in kosten wordt in dit onderzoek ook de betaalbaarheid van de paramedische zorg betrokken.
Intussen zijn op de sociale media teleurstellende en boze reacties van logopedisten te lezen, onder meer over de reactie van ZN. Ze storen zich aan de uitspraken over onvoldoende transparantie over de kwaliteit. Op Facebook is ook te lezen dat de tarieven voor logopedische hulp afgelopen jaren zijn bevroren. Dat is echter niet juist. Het NZa-rapport laat zien dat de tarieven zijn geïndexeerd. Daar zit volgens de NVLF de pijn ook niet. Het gaat niet om de ontwikkeling van het tarief, maar om de feitelijke hoogte daarvan.

Fysiotherapeuten

Net als de PPN-partners laat ook de vereniging van fysiotherapeuten KNGF weten dat leden zeer ontevreden zijn over de tarieven. Over het rapport zegt voorzitter Van Woerkom: “Ik zie dit rapport als een bevestiging van de standpunten die wij al jaren verkondigen. Kennelijk is zo’n officieel rapport nodig in Nederland, om een onrecht recht te zetten. Het is nu definitief vastgesteld dat fysiotherapeuten in een benarde positie zitten. Nu is alleen nog een kostenonderzoek nodig, om aan te tonen hoe groot het gat is tussen de huidige tarieven en de werkelijke kostprijs van een behandeling.”