Lees verder
Een van de voorwaarden voor het aanvragen van de meerkostenregeling is een UBO-registratie (Ultimate Beneficial Owner). Heb je deze registratie nog niet, geef dat dan zo snel mogelijk door aan Vektis. Vektis heeft daar eind april een bericht over gestuurd.

Let op: Dit geldt niet voor alle praktijken. Eenmanszaken hoeven bijvoorbeeld geen UBO aan te vragen. Als je geen mail of brief van Vektis hebt ontvangen, is de UBO bekend of niet nodig en is er dus geen actie vereist van jouw kant.

Veel gestelde vraag over de UBO
Verschillende leden hebben ons deze vraag gesteld: Er ligt nog een wetsvoorstel over de UBO bij de Eerste Kamer. Hoe zit dat? Moet/Kan ik dan wel een UBO aanvragen?

De NVLF heeft het lobbybureau waar we mee samenwerken om een reactie gevraagd op de vragen:
Is de UBO nu wel of niet door de Eerste Kamer goedgekeurd? Zo nee, mag een zorgverzekeraar een UBO dan wel verplichten?

Het lobbybureau heeft ons het volgende laten weten:

Register
Het wetsvoorstel waar de NVLF naar verwijst is de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (35.179). Dit voorstel vloeit voort uit de gewijzigde vierde Europese anti-witwasrichtlijn (2018/843) van 2018. Volgens deze richtlijn moet Nederland ook een centraal register met informatie over uiteindelijk belanghebbenden van trusts (ubo’s) opzetten. Vandaar de Implementatiewet. Het kabinet wil het nieuwe register in 2020 laten ingaan. Het wetsvoorstel waarmee het UBO-register in Nederland verplicht wordt, is nog niet door het parlement goedgekeurd. De minister van J&V heeft het voorstel wel in een Kamerbrief als spoedeisend aangemerkt (n.a.v. de coronacrisis). Momenteel ligt deze wet voor bij de Eerste Kamercommissie voor Financiën om schriftelijk behandeld te worden alvorens plenaire afronding in te plannen.

Het landelijke UBO-register is dus nog niet van kracht. In het wetsvoorstel staat dat de wet in werking zal treden bij een koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. Dit koninklijk besluit zal pas worden gepubliceerd, na de afkondiging van het wetsvoorstel in het Staatsblad. Na invoering van de wet zal de Kamer van Koophandel (waar het UBO-register is belegd) organisaties benaderen om de UBO in het register op te nemen.

Maar: bovenstaande is iets anders dan de verplichting voor zorgverzekeraars om een UBO te vragen.

Verzekeraars
Enkele partijen zijn nu wel al verplicht om de UBO vast te stellen. Dit geldt o.a. voor verzekeraars. Op grond van de Wwft is een instelling verplicht om een cliëntenonderzoek te verrichten, waaronder het identificeren van een uiteindelijke belanghebbende (artikel 3 Wwft). De Wwft is volgens Artikel 1a van toepassing op onder andere financiële ondernemingen. Op grond van art. 1:1 van de Wet op het financieel toezicht is een verzekeraar aan te merken als een financiële onderneming. Als zorgverzekeraars niet weten wie de UBO van een organisatie is, dan mogen zij dus volgens de Sanctiewet 1977, de Wwft en andere sanctieregelingen geen geld overmaken aan die organisatie. Dat geldt ook voor de continuïteitsbijdrage.

Conclusie
Dus als antwoord op de twee vragen: het UBO-register is nog niet goedgekeurd, maar dit wetsvoorstel staat los van de verplichting voor zorgverzekeraars om voor bijdragen een UBO vast te stellen voor de gevallen waarbij dit moet. Deze verplichting komt voort uit andere wetten en sanctieregelingen, zoals de Sanctiewet 1977 en de Wwft.