Lees verder

Op 14 april 2022 heeft de raad van bestuur van het NKD de NKD Leidraad Competentie- en Opleidingseisen en de NKD Leidraad Uitwerking verantwoorde werktoedeling voor de organisatie formeel vastgesteld. Met ingang van 1 juli 2022 zijn beide leidraden van toepassing voor alle aangesloten zorgaanbieders.


De aanleiding om beide leidraden op te stellen is dat specialistische zorg aan kinderen met EED vanaf 2015 onderdeel is van de Jeugdwet. Hiermee is het wettelijk kader van de zorgverzekeringswet verlaten en zijn de tot nu toe gehanteerde begrippen ‘regiebehandelaar’, ‘hoofdbehandelaar’ en ‘medebehandelaar’ niet meer van toepassing.
Het doel van de beide leidraden is invulling te geven aan de actueel geldende wettelijke kaders voor de aangesloten praktijken.

De NKD Leidraad Competentie- en Opleidingseisen stelt voor de bij het NKD aangesloten praktijken de vereisten ten aanzien van competenties en opleidingseisen van zorgverleners, zodat, binnen de kaders van de NVWT, de kwaliteit van de specialistische dyslexiezorg is geborgd. Hierbij stelt het NKD, naast de eisen van de beroepsverenigingen, aanvullende eisen ten aanzien van de kwaliteit en de borging daarvan.

Het NKD biedt de aangesloten praktijken de NKD Leidraad Uitwerking verantwoorde werktoedeling voor de organisatie aan om invulling te geven aan de geldende wettelijke kaders passend bij de eigen zorgorganisatie.