Log in

Het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie stimuleert samenwerkingen tussen onderwijs & zorg in de regio die gericht zijn op een effectieve en integrale aanpak van leesproblemen en dyslexie.

Het Stimuleringsprogramma vervult hierin een actieve rol door te ondersteunen bij regionale (start)bijeenkomsten (fysiek of online), waar partijen elkaar kunnen vinden op thema’s die voor die regio van belang zijn. Het uiteindelijke doel is doorontwikkeling van deze verbindende activiteiten om daarmee op regionaal niveau duurzame kwaliteitsverbetering van onderwijs en zorg (uitvoerend en beleidsmatig) te bewerkstelligen.

Voor een eerste regiobijeenkomst heeft het Stimuleringsprogramma een draaiboek met een technische handleiding voor online bijeenkomsten ontwikkeld, bedoeld om de samenwerking tussen partners in de regio tot stand te brengen.

Daarnaast hebben