Lees verder
Vorige week, op dinsdag 17 september, presenteerde het Kabinet zijn plannen voor 2020. Zoals in de nieuwsbrief van vorige week toegezegd, zijn die plannen bekeken op het thema zorg, paramedische zorg en logopedie.
Redactie

Eerst het totaalplaatje: komend jaar is er € 88 miljard euro beschikbaar voor de zorg, dat is ruim € 3 miljard meer dan in het jaar ervoor. Het kabinet investeert met name in de jeugdzorg en ouderen in verpleeghuizen.
Het Kabinet verwacht dat de uitgaven aan paramedische zorg vanuit de Zorgverzekeringswet komend jaar € 9 miljoen zullen stijgen, waarvan € 2 miljoen voor logopedie, van ruim € 145 naar ruim € 147 miljoen.

Wat de inhoud van de paramedische zorg betreft haakt het Kabinet aan bij de afspraken die eerder dit jaar zijn gemaakt in het kader van de bestuurlijke afspraken tussen overheid, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en beroepsgroepen. Over de waarde van paramedische zorg wordt geschreven dat deze “een belangrijke bijdrage kan leveren aan het realiseren van ‘De juiste Zorg op de Juiste Plek’ en daarmee aan de betaalbaarheid van de zorg”.

In 2020 zal een en ander verder worden uitgewerkt. Daarbij ligt de nadruk op tijd voor de patiënt, de zorg in avond-, nacht-, en weekenduren en benodigde ICT-infrastructuur. Ook is het van belang dat partijen blijven investeren in de kwaliteitsverbetering van de paramedische zorg, aldus het Kabinet. “Hiervoor kan wetenschappelijk onderzoek, richtlijnontwikkeling, implementatie van kennis, en dataverzameling worden benut.”

Voor de uitvoering van het hoofdlijnenakkoord paramedische zorg is voor de periode 2019–2022 in totaal € 15 miljoen beschikbaar. Hiervan gaat € 10 miljoen naar het bevorderen van kwaliteit (zorgstandaarden en richtlijnen), transparantie en kennis en onderzoek. De overige € 5 miljoen zullen worden ingezet voor het verbeteren van de informatievoorziening voor de patiënt, het verhogen van de organisatiegraad in de sector en digitalisering.

Over de organisatie van de zorg in de toekomst schrijft het Kabinet: “Door onder meer de vergrijzing zal de vraag naar zorg in de toekomst toenemen, terwijl het aantal beschikbare mantelzorgers afneemt. Met deze toenemende zorgvraag zijn er ook meer mensen nodig die gaan werken in de zorg. Naast het huidige arbeidsmarktbeleid zal er meer nodig zijn om dit vraagstuk op te lossen, anders wordt er een te groot beroep gedaan op de krappe arbeidsmarkt. Daarom zullen we de zorg anders moeten organiseren in de toekomst. Het kunnen blijven organiseren van die zorg is daarmee één van de belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren. Het kabinet komt daarom voor de zomer van 2020 met voorstellen voor een toekomstbestendige zorg.”

In de Tweede Kamer zal over de begroting van VWS worden gesproken op 29 tot en met 31 oktober. De NVLF zal dit debat aangrijpen om aandacht te vragen voor de positie van logopedie.

Het bovenstaande overzicht is tot stand gekomen via het bureau EPPA dat de NVLF ondersteunt bij de politieke belangenbehartiging.