Lees verder

VGZ heeft donderdag 26 augustus haar tarieven voor 2022 bekend gemaakt. VGZ verhoogt de tarieven voor logopedie in 2022 met 3 tot 5 procent. Het tarief van praktijken met een zorgovereenkomst Logopedie met kwaliteitstoets wordt met 5 procent verhoogd. De tarieven voor praktijken zonder kwaliteitstoets worden verhoogd met 3 procent. Met het percentageverschil wil VGZ haar waardering tonen voor praktijken die werken aan kwaliteitsverbeteringen binnen de praktijk. Op deze manier wil VGZ  logopedisten stimuleren deze werkwijze te volgen en te voldoen aan de eisen van de kwaliteitscyclus.

Reactie NVLF

De NVLF is teleurgesteld in de tariefsverhoging van VGZ. De tariefsverhoging staat bijna gelijk aan een jaarlijkse indexatie. Er is geen sprake van een inhaalslag naar aanleiding van het Kostenonderzoek Paramedische Zorg van maart 2020 uitgevoerd door Gupta.

De NVLF heeft ambities opgesteld onder andere op basis van de rapportage van dit kostenonderzoek en een actielijst voortvloeiend uit deze rapportage, opgesteld door de werkgroep vervolg kostenonderzoek. . Dezeambities zijn continu onderwerp van gesprek met de zorgverzekeraars. Omdat tijdens deze overleggen de ambities en de stappen die NVLF zet om de ambities vorm te geven positief zijn ontvangen, had de NVLF gehoopt dat de zorgverzekeraars de inzet zouden belonen met een tariefsaanpassing voor 2022. Kern van de afspraken was namelijk een gemeenschappelijke inspanning van alle betrokken partijen: beroepsgroepen, overheid én verzekeraars. De kosten gaan voor de baten uit. Doelmatiger werken vraagt om een inzet van logopedisten, die ook gewaardeerd en/of gefinancierd moet worden. Daar gaan de zorgverzekeraars op termijn de effecten van merken.

Helaas bleven de concrete toezeggingen uit zoals de NVLF  eerder al in een nieuwsbericht  aangaf. Samen met de PPN-partners zal de hoogte van de tarieven de komende periode een belangrijk onderwerp van gesprek blijven.