Log in

De statuten van de NVLF zijn gewijzigd. De Ledenraad heeft in december op voorstel van het bestuur een aantal aanpassingen in de statuten vastgesteld. Het betreft kleine wijzigingen die je samen kan vatten als ‘actualisatie’.  Conform de statuten zijn eerst de leden over de voorgenomen wijzigingen geraadpleegd. Van 26 leden hebben we een reactie op de voorstellen ontvangen.

Studentlid bestuur
Na deze ledenraadpleging is er voor gekozen om het voorstel om studentleden toe te laten tot het bestuur niet door te voeren. Bij de bestuursvergaderingen zit een studentlid als adviseur. Dit lid spreekt volwaardig mee maar heeft geen stemrecht. De adviesrol van studentleden bij het bestuur staat al beschreven in de statuten en het bestuur kiest er voor dit zo te laten.

Overige voorstellen
De overige voorstellen zijn wel voorgelegd aan de ledenraad, waarbij de ledenraad in kennis is