Lees verder

De statuten van de NVLF zijn gewijzigd. De Ledenraad heeft in december op voorstel van het bestuur een aantal aanpassingen in de statuten vastgesteld. Het betreft kleine wijzigingen die je samen kan vatten als ‘actualisatie’.  Conform de statuten zijn eerst de leden over de voorgenomen wijzigingen geraadpleegd. Van 26 leden hebben we een reactie op de voorstellen ontvangen.

Studentlid bestuur
Na deze ledenraadpleging is er voor gekozen om het voorstel om studentleden toe te laten tot het bestuur niet door te voeren. Bij de bestuursvergaderingen zit een studentlid als adviseur. Dit lid spreekt volwaardig mee maar heeft geen stemrecht. De adviesrol van studentleden bij het bestuur staat al beschreven in de statuten en het bestuur kiest er voor dit zo te laten.

Overige voorstellen
De overige voorstellen zijn wel voorgelegd aan de ledenraad, waarbij de ledenraad in kennis is gesteld van alle vragen en opmerkingen die in de ledenpeiling naar voren zijn gekomen, met een reactie van het bestuur.
Al deze voorstellen zijn door de Ledenraad overgenomen en nu gewijzigd in de statuten:

  1. Op verzoek van de Ledenraad wordt de benoemingsduur van een ledenraadslid verlengd van drie naar vier jaar per zittingstermijn.
  2. De beperking om alleen voor een Registeraccountant te kunnen kiezen wordt geschrapt. De accountantsverklaring kan ook worden afgegeven door een AA accountant.
  3. De commissies financiën en public relations en communicatie zijn opgeheven en worden daarom uit de statuten gehaald.
  4. Het College van Toezicht is opgeheven per 1 juli 2019. De interprofessionele klachtenregeling is ondergebracht bij het Klachtenloket Paramedici. Het College van Toezicht wordt geschrapt uit de statuten.
  5. De vereniging is sinds 2005 feitelijk gevestigd te Woerden. De statutaire vestigingsplaats (Gouda) wordt aangepast aan de praktijk (Woerden).

Lees hier een toelichting op de wijzigingen.

Download de nieuwe statuten hier.