Lees verder

Op initiatief van de Agendacommissie richtlijnen palliatieve zorg (KNMG/IKNL) en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) startte in 2019 een multidisciplinaire werkgroep met het ontwikkelen van de richtlijn ‘Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking’. Vervolgens zijn de knelpunten rondom mensen met een verstandelijke beperking in de palliatieve fase uitgevraagd in het veld. Daarna is er systematisch literatuuronderzoek verricht en hebben de werkgroepleden de richtlijntekst geschreven.

Doel van de richtlijn

In deze richtlijn is beschreven waar de ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking, gezien hun bijzondere ondersteuningsbehoeften, afwijkt van de reguliere zorg in de palliatieve fase. Deze richtlijn is zoveel mogelijk gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek of consensus. De richtlijn palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking geeft aanbevelingen voor signalering, diagnostiek en behandeling in de palliatieve fase en beoogt hiermee de kwaliteit van de ondersteuning en dus de kwaliteit van leven van betrokken cliënten te verbeteren.

De conceptrichtlijn wordt nu aan relevante wetenschappelijke- en beroepsverenigingen, als ook patiëntenorganisaties en relevante koepelorganisaties ter commentaar voorgelegd.

De NVLF zoekt reviewers die commentaar willen leveren op de gehele richtlijn. De NVLF voegt de commentaren samen en zorgt dat deze uiterlijk voor 14 maart worden ingediend bij de werkgroep. Ben je beschikbaar, heb je de juiste kennis en kunde en wil je bijdragen aan de richtlijn ‘Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking’? Stuur dan een mail naar g.reuter@nvlf.nl

De reviewers hebben de tijd om tot 7 maart hun commentaren in te sturen. Ook als je inhoudelijk niet op alle modules commentaar kunt leveren, nodigen we je toch uit om je aan te melden.