Log in

Op initiatief van de Agendacommissie richtlijnen palliatieve zorg (KNMG/IKNL) en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) startte in 2019 een multidisciplinaire werkgroep met het ontwikkelen van de richtlijn ‘Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking’. Vervolgens zijn de knelpunten rondom mensen met een verstandelijke beperking in de palliatieve fase uitgevraagd in het veld. Daarna is er systematisch literatuuronderzoek verricht en hebben de werkgroepleden de richtlijntekst geschreven.

Doel van de richtlijn

In deze richtlijn is beschreven waar de ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking, gezien hun bijzondere ondersteuningsbehoeften, afwijkt van de reguliere zorg in de palliatieve fase. Deze richtlijn is zoveel mogelijk gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek of consensus. De richtlijn palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking geeft aanbevelingen voor signalering, diagnostiek en behandeling in de palliatieve fase en beoogt hiermee de