Log in

Als voorbereiding op de herziening van de NVLF-richtlijn afasie is in 2022 input opgehaald voor de knelpuntenanalyse richtlijn afasie. Dit bij zowel NVLF-leden, patiënten en hun omgeving als samenwerkingspartners.

De werkgroep afasie heeft in januari alle input samengevoegd en is gekomen tot 9 knelpunten, die veel genoemd worden. Helaas kunnen deze niet allemaal opgepakt worden.  Daarom is aan jullie gevraagd om deze knelpunten te rangschikken van meest belangrijk naar minst belangrijk.

In totaal hebben 341 leden deze knelpunten gerangschikt van meest belangrijk naar minst belangrijk. Onderstaand de uitkomsten hiervan. Het cijfer geeft het belang aan dat jullie aan het onderwerp toekennen. Hoe hoger het cijfer, hoe hoger het belang. De hoogste score die gehaald kon worden was een 9.

De invloed