Lees verder

Eerder deze maand vroegen we jullie middels een poll naar jullie ervaringen met de herintredersregeling van het kwaliteitsregister paramedici (KP). Lees hier de resultaten van deze poll.

De poll is ingevuld door 49 logopedisten. Elf logopedisten hadden geen ervaring met de herintredersregeling, zij kregen geen vervolgvragen.

Herintredersregeling doorlopen
Bijna de helft (23) van de logopedisten die de poll heeft ingevuld is ervaringsdeskundige. Zij hebben zelf een herintrederstraject doorlopen of zijn daar op dit moment mee bezig. Wanneer zij hiermee zijn gestart varieert van 2015 tot 2021.
Bijna iedereen is het erover eens dat het goed is dat er een herintredersregeling is, omdat we daarmee laten zien dat we de kwaliteit van ons vak serieus nemen. Daartegenover staat dat ook bijna iedereen de herintredersregeling als pittig heeft ervaren. De herintredersregeling zou logopedisten niet moeten afschrikken. Voor sommigen bleek de regeling te zwaar en was dit reden om te stoppen met het vak of een werkveld te kiezen waar kwaliteitsregistratie geen vereiste is. Anderen vonden de regeling wel haalbaar of zelfs goed. Drempels die worden genoemd zijn:

– Hoge kosten voor het starten van een herintrederstraject;
– (Te) weinig tijd om aan de eisen voor werkervaring en deskundigheidsbevordering te voldoen;
– Onvoldoende (eenduidige) informatie, ingewikkelde terminologie voor iemand die er een tijd uit is
  geweest;
– Het gevoel er alleen voor te staan.

Als tip voor herintreders wordt genoemd:
– Contact met andere herintreders (ervaringsdeskundigen) helpt. Het zou fijn zijn als bijv. de NVLF dit kan faciliteren.

Herintreder begeleid
Negen logopedisten geven aan één of meerdere herintreders te hebben begeleid in de periode 2020-2021. We hebben hen gevraagd naar hun ervaringen. Ook de begeleiders zijn het erover eens dat de het traject voor de herintreder erg pittig is, hoewel we herintreders echt nodig hebben! Opvallend is dat geen van de begeleiders benoemd dat de regeling voor hen als begeleider zwaar zou zijn. Ze hebben zich allemaal verplaatst in de herintreder. Drempels die zij benoemen zijn:

– (Te) weinig tijd om aan de eisen voor werkervaring en deskundigheidsbevordering te voldoen;
– Het is al ingewikkeld en moeizaam om met herintreden te gaan starten;
– Het is onvoldoende zichtbaar wat er allemaal mogelijk is (In contact met het kwaliteitsregister blijkt vaak dat er veel meer mogelijk is dan eerst werd gedacht
– Herintreders kunnen de criteria niet overzien.

Oplossingsrichtingen die worden genoemd zijn:
– Zorg voor een betere spreiding van de werklast. Laat herintreders bijvoorbeeld eerst een periode werkervaring opdoen en laat ze daarna starten met bijscholing. De eerste periode weer aan het werk is al zwaar genoeg.
– Geef herintreders meer tijd.

Herintredersregeling overwogen
Vijf logopedisten geven aan dat zij hebben overwogen om een herintredersregeling te starten, maar hebben dit (nog) niet gedaan. Reden die zij noemen zijn:
– (Te)veel gedoe;
– Moeilijk om een begeleider te vinden;
– De vragen uit het format ‘plan-van-aanpak’ impliceren dat je als logopedist onvoldoende aan je kwaliteit hebt kunnen werken. Echter als je uit een werkveld komt waar kwaliteitsregistratie geen vereiste is en je gaat herintreden om bv. in een werkveld te kunnen werken waar dat wel nodig is / je het zelf belangrijk vindt om in het kwaliteitsregister te staan, dan zijn de vragen die worden gesteld niet van toepassing. Dat zou andere geformuleerd moeten worden. 

Vervolg
Korte termijn:

  • We gaan tips & trics van en voor herintreders verzamelen en actief delen. Heb je een tip, deel deze dan door een mail te sturen naar logopedie@nvlf.nl;
  • We richten een NVLF-community groep op, speciaal voor herintreders. Zo kunnen ervaren en minder ervaren herintreders met elkaar in contact komen. Stuur een mail naar logopedie@nvlf.nl  als je je voor deze groep wilt aanmelden;
  • In het najaar organiseren we een focusgroepbijeenkomst met logopedisten die ervaring hebben met de herintredersregeling (zowel begeleiders als herintreders). Bij deze groep willen we verschillende oplossingsrichtingen toetsen en uitwerken. Je kunt je hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar logopedie@nvlf.nl.

Lange termijn:
– In onze periodieke overleggen met het kwaliteitsregister zullen we de uitkomsten van deze poll meenemen.