Lees verder

Beroepsgroepen, verzekeraars, VWS en Patiëntenfederatie Nederland werken aan de aansluiting van de paramedische zorg op Persoonlijke Gezondheids Omgevingen (PGO’s). PGO’s zijn apps of websites waar patiënten inzicht kunnen krijgen in hun gezondheidsdossier en gezondheidsinformatie kunnen delen. Adviesbureau Morgens heeft in deze opdracht uitgewerkt hoe het contact tussen patiënten en paramedici er idealiter uit ziet, als de aansluiting is gerealiseerd. Dit wenkend perspectief dient voor de betrokken partijen als voorbeeld om met de voorbereidingen aan de slag te gaan.

Zes patiëntreizen

Voor zes patiëntgroepen is uitgewerkt hoe een PGO de behandeling bij de paramedicus kan helpen: kwetsbare ouderen, patiënten met fybromyalgie, artrose, borstkanker, een beroerte (CVA) en slokdarmkanker.

De zes patiëntreizen laten zien wat in de toekomst mogelijk wordt voor patiënt en paramedicus als PGO’s en elektronische patiëntendossiers optimaal kunnen uitwisselen. Ook worden enkele voorbeelden gegeven van PGO-functionaliteiten die waarde toevoegen. Een mooi voorbeeld is het delen van het gewicht door een patiënt met borstkanker, zodat de diëtist kan ingrijpen als het gewicht teveel fluctueert. De keuze voor de doelgroepen en uitwerking van de patiëntreizen zijn gedaan in nauwe afstemming met afvaardiging vanuit patiëntvertegenwoordigers, paramedici en beroepsorganisaties. De patiëntreizen tonen een vereenvoudigde weergave van het paramedische behandeltraject, waarbij enkele specifieke toepassingen van PGO’s zijn uitgelicht.

PGO toepassingen

Morgens heeft een overzicht opgesteld welke toepassingen via bestaande MedMij gegevensdiensten gerealiseerd kunnen worden, en welke nog ontwikkeling vragen. De uitkomsten worden meegenomen in het landelijke programma voor Gegevensuitwisseling Paramedische Zorg. Op dit moment wordt een informatiestandaard ontwikkelt, die het mogelijk maakt om op uniforme wijze elektronisch gegevens uit te wisselen tussen paramedici en verwijzers, en met paramedici onderling. Vanuit deze ontwikkelingen zullen ook de voorbereidingen voor de aansluiting op PGO’s worden meegenomen.