Lees verder
Woensdag 24 april heeft op verzoek van minister Bruins een bestuurlijk overleg plaats gevonden op het ministerie van VWS met als deelnemers minister Bruins, het Paramedisch Platform Nederland (Ergotherapie Nederland, NVD, NVLF, VvOCM, NVH en OVN), KNGF/SKF en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).
Redactie

PPN werd vertegenwoordigd door Theo van der Bom (EN) en Viola Zegers (VvOCM). Het verschijnen van de lang verwachte NZa-monitor was de aanleiding voor de minister om ons uit te nodigen voor dit overleg. Zoals bekend hebben we hard gewerkt aan het maken van Bestuurlijke Afspraken (BA) voor de jaren tot en met 2022. De minister heeft 15 miljoen euro gereserveerd om het realiseren van de BA mogelijk te maken. In concept zijn deze BA gereed. De minister riep tijdens het overleg op om nu snel tot ondertekening over te gaan, de uitkomsten van de monitor geven hiervoor voldoende aanleiding. Het streven is om voor het zomerreces tot ondertekening over te gaan. PPN partijen zijn daar klaar voor.

Het belangrijkste gespreksonderwerp op deze woensdagmorgen was de tariefdiscussie. We hebben als PPN goed onze argumenten op tafel kunnen brengen en ook onze zorg kunnen uiten over de continuïteit van zorg die in het geding is. O.a. vanwege het moeilijk kunnen invullen van vacatures, de verminderde instroom op de opleidingen, de vergrote en vervroegde uitstroom uit de diverse beroepen etc. De NZa-monitor bevestigt een en ander duidelijk. Ook het achterblijven van de tarieven in vergelijking met een reële indexering wordt in de monitor bevestigd. Inmiddels is afgesproken dat ZN, PPN en KNGF/SKF gezamenlijk een kostprijsonderzoek (per paramedische discipline!) gaan doen, uit te voeren door een onafhankelijk bureau. Zorgverzekeraars, op wiens initiatief dit onderzoek wordt gedaan, hebben toegezegd dat zij de uitkomsten van dit onderzoek serieus meenemen in hun tariefvoorstellen. De realiteit gebiedt te zeggen dat deze uitkomst niet meer voor de contractering 2020 gebruikt kan worden. We hebben daarom nadrukkelijk de oproep aan de zorgverzekeraars gedaan om, vooruitlopend op de uitkomst van het onderzoek, toch ook al voor 2020 de tarieven significant te verhogen. PPN staat positief en constructief in zowel dit onderzoek als ook in de BA.