Log in

In het coalitieakkoord van het kabinet staat dat per 2025 behandeling en geneesmiddelen van de Wet Langdurige Zorg (Wlz) naar de Zorgverzekeringswet (Zvw) worden overgeheveld om de rechtsongelijkheid op te heffen. Daarbij wordt tandheelkundige zorg uitgezonderd, dit blijft in de Wlz. Er wordt een besparing ingeboekt van structureel €170 miljoen. De korte omschrijving in de tekst van het akkoord roept veel onduidelijkheid op over de reikwijdte.

Momenteel ontvangen alle Wlz-cliënten hun paramedische zorg als volgt: algemeen paramedische zorg via de Zvw en specifieke paramedische zorg via de Wlz.

Inmiddels heeft het ministerie van VWS  de opdracht gegeven aan een extern bureau om een verkennend onderzoek uit te voeren naar paramedische zorg aan Wlz-cliënten. Het doel van dit verkennend onderzoek is om een beter beeld te