Lees verder

In het coalitieakkoord van het kabinet staat dat per 2025 behandeling en geneesmiddelen van de Wet Langdurige Zorg (Wlz) naar de Zorgverzekeringswet (Zvw) worden overgeheveld om de rechtsongelijkheid op te heffen. Daarbij wordt tandheelkundige zorg uitgezonderd, dit blijft in de Wlz. Er wordt een besparing ingeboekt van structureel €170 miljoen. De korte omschrijving in de tekst van het akkoord roept veel onduidelijkheid op over de reikwijdte.

Momenteel ontvangen alle Wlz-cliënten hun paramedische zorg als volgt: algemeen paramedische zorg via de Zvw en specifieke paramedische zorg via de Wlz.

Inmiddels heeft het ministerie van VWS  de opdracht gegeven aan een extern bureau om een verkennend onderzoek uit te voeren naar paramedische zorg aan Wlz-cliënten. Het doel van dit verkennend onderzoek is om een beter beeld te krijgen van de inzet van deze paramedische zorg (aard en omvang) aan Wlz-cliënten en de eventuele problemen die samenhangen met de huidige vormgeving van de aanspraak op deze zorg. De NVLF is betrokken bij dit onderzoek. Daarnaast is de NVLF benaderd door VGN om gezamenlijk met de andere betrokken beroepsorganisaties onze zorgen te uiten richten VWS.

Brief VWS

Deze week is de VWS-brief over het programma ouderenzorg (WOZO) verschenen en waaruit blijkt dat VWS gehoor heeft gegeven aan de zorgen van de veldpartijen en ruimte biedt voor alternatieven.

Passage uit de brief:

Overheveling behandeling en geneesmiddelen van Wlz naar Zvw per 2025:

Veldpartijen hebben aangegeven dat een zorgvuldige overheveling per 2025 een ongewenst hoge druk zet op de (continuïteit van) zorgverlening aan de meest kwetsbare ouderen en mensen met een beperking. Deze ingrijpende wijziging van de Wlz vergt een wetswijziging met een zorgvuldig implementatie- en transitietraject en wordt daarom niet mogelijk geacht per 2025. In het verlengde van het WOZO-programma heb ik daarom met de betrokken organisaties afgesproken om samen te onderzoeken hoe we voor mensen met een zeer complexe zorgvraag de behandeling vanuit de Wlz kunnen blijven bieden. Harde voorwaarden zijn dat de taakstelling uit het Coalitieakkoord van € 170 mln structureel per 2025 binnen de Wlz wordt gerealiseerd (via aanpassing van prestatie- en tariefregulering door de NZa); er niet-vrijblijvende afspraken worden gemaakt hoe de 24/7 beschikbaarheid van medisch-generalistische zorg voor kwetsbare mensen thuis, in een geclusterde woonvorm en in een instelling (regionaal) kan worden geborgd; en dat op langere termijn de bestaande ongelijkheid en onduidelijkheid tussen mensen op een plek met- en zonder behandeling verdwijnt. Hiermee worden de doelen achter de overheveling van behandeling per 2025 op een andere wijze gerealiseerd, samen met de sector.

De NVLF is intensief betrokken bij dit voornemen. We houden jullie op de hoogte via onze website en nieuwsbrief.