Log in
Patiëntenfederatie Nederland, KNGF, SKF, PPN en Zorgverzekeraars Nederland werken samen aan een duurzame uitvoering van de PREM paramedische zorg. In december 2019 zijn hiertoe aanbevelingen geformuleerd door Equalis, waarvan in de bestuurlijke afspraken is vastgelegd dat deze tripartite worden opgepakt.

De volgende principes zijn leidend bij het opnieuw kijken naar de uitvoering van het proces rondom PREM-bevraging:
– de juridische randvoorwaarden blijven geborgd;
– de administratieve lasten worden verlicht door naar 1 meetinstrument te gaan voor de hele paramedische zorg;
– de financiële lasten worden verlicht door meer te standaardiseren en te automatiseren;
– de respons dient te worden verhoogd zodat de meting voor alle praktijken bruikbare informatie oplevert;
– de transparantie dient te worden bevorderd zodat patiënten meer van hun inspanning terugzien.

De eerste stap die is gerealiseerd is het aanpassen van de PREM vragenlijst, met als doel het uniformeren en inkorten van de lijst voor de paramedische zorg. Met partijen zijn we gekomen tot een gedragen lijst met 7 inhoudelijke items, een aanbevelingsvraag, 2 open vragen en 3 achtergrondvragen. Deze nieuwe vragenlijst PREM paramedische zorg 3.0 en bijbehorende werkinstructie is te vinden op www.patientervaringsmetingen.nl. Met dit gezamenlijke bericht willen we de patië