Log in

De onkostennota en onkostenmatrix van de NVLF blijven in 2022 ongewijzigd. Met dat voorstel heeft de Ledenraad tijdens haar bijeenkomst van 29 november jl. ingestemd. 

Volgens de statuten en reglementen van de NVLF dienen jaarlijks de onkostennota en onkostenmatrix te worden vastgesteld door de ledenraad. In deze documenten staat omschreven wanneer leden die actief zijn voor de NVLF welke vergoeding krijgen. De afgelopen jaren zijn de onkostennota en –matrix regelmatig gewijzigd en actueel gemaakt. Echter gaf 2021 geen aanleiding tot nieuwe wijzigingen. 

Lees en/of bekijk de documenten via onderstaande links: