Lees verder

Afgelopen vrijdag (15 april) hebben vertegenwoordigers van FvOv, AOb, CNV en AVS samen met de VO-raad en PO-Raad met Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) het Onderwijsakkoord ondertekend. Wat betekent dit akkoord voor logopedisten die werken in het onderwijs?

Dit akkoord betekent voor de meeste functies een verbetering van de salarissen in het primair onderwijs (PO) en verlichting van de werkdruk in het voortgezet onderwijs (VO). Ook is dit het vertrekpunt voor een bredere agenda die de komende jaren gezamenlijk wordt uitgewerkt en uitgevoerd om het lerarentekort aan te pakken en te zorgen voor beter onderwijs. Hierbij zal specifieke aandacht blijven voor de taken van het onderwijsondersteunend personeel (OOP), waaronder de logopedist valt.

Jilles Veenstra, voorzitter van de FvOv: ”We zijn blij met dit akkoord, waarin niet alleen aandacht is voor de salariskloof tussen PO en VO, maar ook voor de werkdruk in het VO. En er wordt niet alleen gekeken naar de leraren, maar ook naar al die onmisbare ondersteuners in het onderwijs. Het is van het grootste belang dat niet langer gewacht wordt met stappen te nemen om het onderwijs weer aantrekkelijk te maken voor alle werknemers, met dit akkoord en de werkagenda voor de komende jaren zijn we heel goed op weg.”

Belangrijke punten
Een aantal belangrijke punten voor ondersteunend personeel uit het akkoord op een rij:

 • Voor OOP-ers in de hoogste trede van schaal 9 (dat zijn veel logopedisten!) komt er een bindingstoelage (zoals we die kennen uit het Voortgezet Onderwijs) van €263,94 bruto.

 • Voor OOP-ers geldt met ingang van 2022 het volgende:
  – Een extra nominale eindejaarsuitkering van € 275 bruto.

 • Naast bovenstaande wijzigingen wordt de komende periode een onderzoek uitgevoerd naar de werking van Fuwa-PO voor de functies van (adjunct-)directeuren en OOP. In het onderzoek worden de volgende aspecten meegenomen:
  – Analyse van het PO-functiewaarderingssysteem en het VO-functiewaarderingssysteem, inclusief kenmerkscores en -teksten;
  – Analyse van de voorbeeldfuncties in het PO en het VO, de mate van herkenbaarheid van complexiteit en verantwoordelijkheden;
  – Vergelijking met vergelijkbare functies in het VO;
  – Analyse van de genoemde oorzaken van ontevredenheid m.b.t. functiebeschrijving en – waardering.

Lees hier het persbericht van FvOv over het onderwijsakkoord.
Download hier het onderhandelaarsakkoord Cao PO.

Ontwikkelingen

De komende weken wordt het akkoord verder geanalyseerd om te bekijken wat de effecten zijn voor logopedisten vallend onder CAO PO en VO. Via de website, nieuwsbrief en onze sociale media houden we jullie de hoogte van de ontwikkelingen rondom het onderwijsakkoord.

De NVLF is aangesloten bij FvOv (Federatie van Onderwijsvakorganisaties). Mede namens de NVLF heeft FvOv onderhandeld over het onderwijsakkoord.

Loon naar werken
Het onderwijsakkoord sluit aan bij de ambitie van de NVLF dat logopedisten in 2027 worden beloond naar werken, zowel wat betreft salaris/inkomen als overige arbeidsvoorwaarden. Lees hier meer over deze ambitie.