Log in
De NVLF heeft de Tweede Kamer gevraagd er bij de minister van VWS op aan te dringen dat hij zijn invloed aanwendt richting zorgverzekeraars. Doel is de verzekeraars ertoe te bewegen de tarieven voor 2020 substantieel te verhogen, vooruitlopend op de uitkomsten van het kostenonderzoek dat plaatsvindt.
Redactie

Eind juni en begin juli debatteert de Tweede Kamer met de minister. NVLF-voorzitter Michel Dutrée realiseert zich dat minister noch Tweede Kamer over de tarieven gaan. Maar ze dragen wel verantwoordelijkheid voor goede zorgverlening. In dat kader heeft de NVLF aandacht gevraagd voor groeiende problemen bij de logopedie. ”Op steeds meer plaatsen in Nederland zijn er groeiende wachtlijsten. Patiënten moeten soms maanden wachten eer een logopedist een eerste afspraak kan maken. In steeds meer eerstelijnspraktijken is sprake van moeilijk vervulbare vacatures. Steeds meer logopedisten stappen over naar een ander werkveld of gaan werken in de 2e lijns-instellingen”, aldus het bericht aan de Kamer. De NVLF wijst erop dat de problemen het afgelopen jaar sterk zijn toegenomen.

Tarieven

De situatie bij de logopedie is veel ernstiger dan bij andere paramedische beroepsgroepen, waar volgens het recente NZa-onderzoek de zorgverlening niet onder druk staat.

De NVLF benadrukt dat een belangrijke oorzaak het achterblijven van de tarieven voor logopedische zorg