Lees verder
De NVLF heeft de Tweede Kamer gevraagd er bij de minister van VWS op aan te dringen dat hij zijn invloed aanwendt richting zorgverzekeraars. Doel is de verzekeraars ertoe te bewegen de tarieven voor 2020 substantieel te verhogen, vooruitlopend op de uitkomsten van het kostenonderzoek dat plaatsvindt.
Redactie

Eind juni en begin juli debatteert de Tweede Kamer met de minister. NVLF-voorzitter Michel Dutrée realiseert zich dat minister noch Tweede Kamer over de tarieven gaan. Maar ze dragen wel verantwoordelijkheid voor goede zorgverlening. In dat kader heeft de NVLF aandacht gevraagd voor groeiende problemen bij de logopedie. ”Op steeds meer plaatsen in Nederland zijn er groeiende wachtlijsten. Patiënten moeten soms maanden wachten eer een logopedist een eerste afspraak kan maken. In steeds meer eerstelijnspraktijken is sprake van moeilijk vervulbare vacatures. Steeds meer logopedisten stappen over naar een ander werkveld of gaan werken in de 2e lijns-instellingen”, aldus het bericht aan de Kamer. De NVLF wijst erop dat de problemen het afgelopen jaar sterk zijn toegenomen.

Tarieven

De situatie bij de logopedie is veel ernstiger dan bij andere paramedische beroepsgroepen, waar volgens het recente NZa-onderzoek de zorgverlening niet onder druk staat.

De NVLF benadrukt dat een belangrijke oorzaak het achterblijven van de tarieven voor logopedische zorg is. “Al jaren ligt dit een kwart onder het niveau dat de NZa in 2011 als realistisch kwalificeerde”, aldus de vereniging.

“Bij het vaststellen van tarieven beargumenteren zorgverzekeraars dat zij het kwaliteitsbeleid willen stimuleren door het differentiëren van tarieven. De NVLF kan zich in een dergelijke opstelling vinden, net als in het uitgangspunt dat zorgverleners inzicht moeten geven in de kwaliteit van behandeling van patiënten. Om dit goed te laten werken, is het wel noodzakelijk dat het basistarief op een reëel niveau is vastgesteld. Dat is nu niet het geval.”

Significant verhogen

De NVLF vervolgt: “Tussen verzekeraars en paramedici is inmiddels afgesproken dat er een kostprijsonderzoek komt. Voor de contractering 2020 zullen de uitkomsten echter niet op tijd bekend zijn. Om vergroting van de problemen in de zorg tegen te gaan, hebben wij de zorgverzekeraars opgeroepen om hierop vooruit te lopen en de tarieven voor 2020 significant te verhogen. Daarmee kunnen zij een belangrijke bijdrage leveren aan een ombuiging van de ongewenste ontwikkeling. Wij vragen u er bij de minister op aan te dringen zijn invloed aan te wenden om dit te ondersteunen.”