Lees verder
  • Het betreft de registraties preverbaal, afasie en stotteren 
  • Voortaan zijn minder werkervaringseisen noodzakelijk voor (her)registratie   
  • Aanpassing voorkomt dat behandelingen niet gedeclareerd kunnen worden 
  • Besluit sluit aan bij toekomstige prestatiessystematiek NZa 
  • Opvattingen in ledenkring lopen uiteen; gezocht naar evenwichtig besluit 
  • Hieronder een overzicht van de concrete veranderingen  
  • De herziening gaat per 1 oktober 2021 in. 

Na afweging van alle voor- en nadelen heeft het verenigingsbestuur van de NVLF besloten de werkervaringseis voor de registers preverbaal, afasie en stotteren te verlagen.   Een deel van de leden is hier blij mee, omdat behandelingen hierdoor vergoed blijven worden. Een ander deel ziet als belangrijk nadeel dat de profileringsmogelijkheid als expert vermindert en heeft zorgen over de kwaliteit.  

Bij de besluitvorming heeft het bestuur nadrukkelijk meegewogen dat de NZa overweegt om in 2023 de prestatie voor behandelingen preverbaal, afasie en stotteren te wijzigen. 
Hieronder meer over aanleiding, afwegingen en consequenties.   

Minder verplichte uren  

In de praktijk komt een aantal logopedisten geregeld niet in aanmerking voor herregistratie omdat ze niet kunnen voldoen aan de gestelde werkervaringseis. Daardoor kunnen ze behandelingen stotteren, preverbaal en afasie niet meer declareren. Terwijl die tot het algemene werkterrein van de logopedist behoren. Het vakgebied kent immers geen formele specialisaties. (Daartoe heeft de vereniging samen met de hogescholen na een intensieve discussie mede op basis van een ledenenquête enkele jaren geleden besloten.)  
De NVLF vindt het ongewenst als behandelingen niet meer vergoed worden. Anderzijds blijft het belangrijk voldoende ervaring te hebben. Dit afwegend is besloten het verplichte aantal ervaringsuren te verminderen.    

Waarom eigenlijk minimum uren-eisen? 

De registratie in het NVLF-register wekt de indruk dat sprake is van een specialisatie, terwijl de logopedie die niet kent. Toch zijn destijds de deelgebieden van het beroep afzonderlijk in het register benoemd. Reden daarvoor: de behandelingen van deze patiëntengroepen vergen een langere behandelduur (zowel direct als indirect). Afzonderlijke registratie was destijds gewenst vanwege de vergoeding door de zorgverzekeraars. 

Prestatiessystematiek gaat veranderen 

Prestaties worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Let wel: niet de hoogte ervan, dat is een zaak van individuele zorgverzekeraars. 
De NZa wil per 2023 een einde maken aan specifieke prestatiesvoor stotteren, preverbaal en afasie. Logopedisten kunnen behandelingen dan declareren via de ‘prestatie lange zitting’. Hieraan zijn geen registers gekoppeld. De prestatie voor lange zitting lijkt passender voor de zorg aan patiënten met afasie, preverbale logopedie en stotteren, omdat het vooral gaat om zorg die meer tijd kost. De prestatie lange zitting is juist bedoeld voor prestatie voor de langere duur van een zitting bij patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen. 
Het voornemen van de NZa heeft meegewogen in het besluit van de NVLF.   

Hoe beoordeelt de NVLF het voornemen van de NZa? 

De NVLF staat niet afwijzend tegenover het principe. Voorwaarde is wel dat de specifieke prestaties stotteren, preverbaal en afasie goed zijn geborgd in de omschrijving van de  

prestatie lange zitting. Er moet voldoende ruimte zijn deze patiëntengroepen goed te kunnen blijven behandelen.  

Op dit moment vergoeden niet alle zorgverzekeraars de lange zitting of ze doen dat tegen een lager tarief. Dat kan in de situatie vanaf 2023 niet het geval zijn, vindt de NVLF. Dat is dan ook een belangrijk punt in de overleggen met de NZa. Daarnaast zijn we met de zorgverzekeraars in gesprek om de lange zitting tegen reële tarieven in te kopen. 

Verdeelde meningen binnen ledenkring 

Het verenigingsbestuur is zich bewust van verschillende opvattingen (en belangen) binnen de ledenkring. Een deel van de leden vindt verlaging van de registratiecriteria nadelig. De inschrijving in het register is een middel om je als deskundige op dit deelgebied te kunnen profileren.  

Een ander deel ervaart de inschrijving in het register als belemmerend door de verhoging van de administratieve lasten en de eisen aan de gestelde criteria zoals werkervaring en deskundigheidsbevordering.  
Het NVLF-bestuur heeft gezocht naar een evenwichtig besluit dat recht doet aan de beroepsgroep als totaliteit.   

Concrete veranderingen per 1 oktober 2021 
1. De werkervaringseis wordt voor alle registers gelijkgetrokken naar 100 uur per 5 jaar. Per register ziet dit er dan als volgt uit: 
 
 

Register Deskundigheidsbevordering* (per 5 jaar) Werkervaring (per 5 jaar) 
Preverbaal (2021-2025) 30 SBU 100 uur  was 200 uur 
Afasie (2017-2021 en 2022-2026) 60 SBU 100 uur  was 375 uur (75 uur per jaar) 
Stotteren (2021-2025) 60 SBU 100 uur  was 375 uur (75 per jaar) 

 
2. De scholingseis wordt niet gewijzigd. Wanneer een geregistreerde zich aansluit bij één kwaliteitskring met specifieke deskundigheid kunnen in 5 jaar tijd maximaal 60 punten worden behaald. Er hoeven dus geen hoge kosten te worden gemaakt voor bij- en nascholing om te kunnen voldoen aan de criteria. Daarmee is de scholingseis voor het register preverbaal laag te noemen en de scholingseis voor afasie en stotteren zeer reëel.  

3. Er wordt een termijn van 2 jaar gehanteerd waarna een logopedist zich opnieuw initieel kan registeren. De logopedist wordt dan getoetst aan de criteria voor initiële registratie en niet aan de criteria voor herregistratie. Daarmee vervalt de werkervaringseis voor deze groep.  
Daarmee blijft de dispensatieregeling wel van kracht voor logopedisten die na de registratieperiode nog niet voldoen aan de criteria herregistratie. 

4. De registers dyslexie, Hanen en IZS behoeven op dit moment geen aanpassing.  

Voor de groepsbehandelingen Hanen-ouderprogramma’s en IZS gelden criteria die op een andere wijze zijn opgebouwd. 

De behandeling van dyslexie valt niet onder vergoede zorg vanuit de Zorgverzekeringswet. Het register dyslexie valt daarom niet onder de NZa- beleidsregel logopedie. Het dyslexie-register heeft daarom eigen criteria. 

Meer informatie over de NVLF-registers vind je op https://www.nvlf.nl/kennis/nvlf-registers/