Lees verder
Het is belangrijk dat leden zich herkennen in het beleid en de activiteiten van de NVLF. Een open en ook kritische dialoog levert een bijdrage aan het optimaal opkomen voor de belangen van de beroepsgroep. Voorwaarde voor succes is dat men goed naar elkaar blijft luisteren. Het gezamenlijk doel is het terugkrijgen van plezier in het werk.

Dat concludeerden de actiegroep ‘Wij zijn logopedie’ en een delegatie van het verenigingsbureau na hun ontmoeting op 3 december jl, op initiatief van de actiegroep. Deze wordt geleid door Chantal Mailly, Aukje van Dam en Ineke Hendriks. Zij ontvingen verenigingsmanager Boudewijn de Ridder en communicatieadviseur Martijn Ouburg in Gouda. Na afloop noemde Ineke Hendriks het op Facebook een “prettig, open gesprek waarin in wisselende felheid de wederzijdse frustraties werden benoemd, bevraagd en beluisterd.” De Ridder sloot zich bij die conclusie graag aan.

De actiegroep ziet voor zichzelf de taak zich kritisch op te stellen, ook richting eigen vereniging. Maar wel in redelijke dialoog en op basis van wederzijds vertrouwen. Op die manier ontstaan heldere gesprekken en nieuwe inzichten, ook al zijn meningen niet altijd gelijkluidend.
Binnen de vereniging NVLF moet het geluid van de leden doorklinken via de ledenraad, klankbordgroepbijeenkomsten, districtsbijeenkomsten en andere momenten waarop de leden hun mening naar voren kunnen brengen. Volgens de actiegroep werkt dit systeem in de praktijk niet altijd voldoende, met als gevolg dat leden zich niet zouden herkennen in hun vereniging. De groep zou graag zien dat leden meer betrokken zijn bij grotere vraagstukken op het gebied van vakinhoud, belangenbehartiging, promotie en innovatie. Dat kan echter alleen als leden ook bereid zijn die inbreng te leveren en de besluitvorming binnen de verenigingsdemocratie te respecteren, aldus de afvaardiging van de NVLF. Zij gaven aan de door de actiegroep genoemde punten mee te nemen naar bestuur en bureau van de vereniging, met als doel de wisselwerking tussen vereniging en leden verder te verbeteren. Daar hoort ook een heldere communicatie over genomen besluiten bij.

Alle aanwezigen waren het erover eens dat het terugbrengen van plezier in het vak een gemeenschappelijke doelstelling én uitdaging zijn. Het motiveert zowel de actiegroep als de vereniging.