Lees verder
Tijdens de jongste Ledenraad van de NVLF kwamen vragen naar voren over het hoe en waarom van het besluit om binnen het vakgebied geen erkende specialisaties te ontwikkelen. Niet alle leden blijken op de hoogte van de motieven achter het besluit. Reden nogmaals de overwegingen onder de aandacht te brengen.
Redactie

In juni 2018 hebben het NVLF-bestuur en het Studierichtingsleiders Overleg Logopedie (SRO-L) in gezamenlijkheid besloten om geen ‘erkende specialisaties’ binnen de logopedie te ontwikkelen. Het besluit is toen genomen na zorgvuldige afweging van alle voor- en nadelen die verbonden zijn aan specialisatie. Die afwegingen zijn toen gedeeld met de leden. Niettemin blijkt uit reacties dat niet iedereen ermee bekend is.

In een bericht aan de leden werd toen toegelicht dat het geen lichtzinnig en gemakkelijk besluit was. Ruim anderhalf jaar had een speciale projectgroep zich over de materie gebogen en alle aspecten in kaart gebracht. NVLF en SRO-L hebben de rapportage onafhankelijk van elkaar bestudeerd en hun oordelen vervolgens met elkaar besproken. Het was duidelijk dat binnen de beroepsgroep uiteenlopende opvattingen heersten (en vermoedelijk nog heersen). Er zijn pleitbezorgers voor het vasthouden van het profileren als een generalistisch vakgebied, terwijl anderen de voorkeur geven aan het duidelijker profileren van de specialisaties zoals die in het dagelijks werk voorkomen.
Voor beide opties zijn argumenten te geven. De projectgroep heeft destijds mogelijkheden, voorwaarden en wensen ten aanzien van eventuele specialisaties onderzocht.

NVLF en opleiders hebben, alles afwegend, geconcludeerd dat er onvoldoende toegevoegde waarde is om in te zetten op specialisaties. Daarbij is niet alleen gekeken naar de logopedie op zich, maar ook naar de positie van het vakgebied binnen het groter verband van de zorg. Interprofessioneel werken is de toekomst. Een brede scholing is daarvoor noodzakelijk. Eerder ingevoerde specialisaties bij de beroepsgroepen van verpleegkundigen en fysiotherapeuten hebben niet bijgedragen aan verbetering van de kwaliteit van de zorg.
Ook is gekeken naar de mogelijke gevolgen van officiële specialisatie voor de tarieven voor logopedische hulp. Specialisatie zou kunnen leiden tot een lagere financiële waardering voor all round-logopedisten.

Voor alle duidelijkheid: een en ander is niet in strijd met de mogelijkheden om binnen het vakgebied specifieke deskundigheid te ontwikkelen en te laten zien. Dat gebeurt ook bij andere vakgebieden binnen de (para)medische zorg. NVLF en opleiders hebben afgesproken gezamenlijk te bekijken hoe ze invulling kunnen geven aan de wenselijkheid van een leven lang leren. Zo moet het mogelijk zijn om tijdens het werkzame leven de aandacht te verleggen naar een ander deel van het vak. De drijfveren kunnen zowel persoonlijke wensen en behoeften zijn als het beter kunnen inspelen op ontwikkelingen in de zorgmarkt.