Lees verder
In dit ‘stand van zaken-bericht’ houden wij jullie op de hoogte van de uitwerking van de tijdelijke aanspraak voor paramedische herstelzorg, waaronder logopedie, voor coronapatiënten met ernstige klachten. Vanwege de grote snelheid waarmee deze herstelzorg moest worden georganiseerd zijn er nog steeds open eindjes. De paramedische beroepsgroepen, Zorgverzekeraars Nederland, Zorginstituut Nederland en VWS werken er hard aan om invulling te geven aan de open eindjes.

Verwijzing:

Het Zorginstituut heeft de toets voor de noodzaak van herstelzorg gelegd bij de huisarts. De toets voor vervolgzorg ligt bij de medisch specialist.

Dit betekent:

  • Behandeling kan alleen plaatsvinden op verwijzing. DTL geldt niet voor patiënten met een logopedische hulpvraag vanwege COVID-19. Mocht de behandeling zijn gestart vóór 18 juli 2020, maar zijn voortgezet na 18 juli 2020, dan volstaat toestemming van de arts/verwijzer achteraf.
  • De behandelaars brengen na ongeveer 3 maanden verslag uit aan de huisarts over de voortgang van de behandeling. De huisarts beoordeelt hierna of én hoe de zorg voortgezet moet worden. Een nieuwe verwijzing is dan niet nodig.
  • Alleen in uitzonderlijke gevallen kan iemand verwezen worden voor nog een behandeltermijn van maximaal 6 maanden. Dit is ter beoordeling van de medisch specialist.

Registratie en declaratie:

  • Een goede registratie van de COVID-19-zorg is essentieel voor een goed onderzoek. Zorg waarvan niet is bewezen dat het werkt, kan niet zomaar worden opgenomen in de basisverzekering. Deze tijdelijke aanspraak geeft de paramedische beroepen de tijd om middels wetenschappelijk onderzoek aan te tonen dat de behandeling effectief is. Doordat logopedie in de regeling is meegenomen, kunnen wij samen met andere paramedici beroep doen op een subsidie die door ZonMw beschikbaar is gesteld voor effectonderzoek bij COVID-19. Dit onderzoek zal de meerwaarde van logopedie bij COVID-19-patiënten duidelijk moeten maken.
  • Logopedisten dienen behandelingen naar aanleiding van COVID-19 te registeren onder een speciale COVID-19-declaratiecode. Hiervoor wordt een nieuwe unieke ICIDH-diagnosecode 9500 toegevoegd. Deze toevoeging moet nog ingeregeld worden door zorgverzekeraars en softwareleveranciers. Het verzoek is om de declaraties uit te stellen tot het technisch mogelijk is de declaraties in te dienen. De verwachting is dat de systemen medio oktober zo zijn ingericht dat de declaraties ingediend kunnen worden.

Meer informatie
Minister Van Ark van medische zorg maakte half juli bekend dat vanaf zaterdag 18 juli 2020 een tijdelijke aanspraak voor paramedische herstelzorg voor coronapatiënten met ernstige klachten van kracht is. In een kamerbrief over dit onderwerp gaf de minister aan dat de speciale regeling voor paramedische herstelzorg ook geldt voor logopedie.
Alle voor logopedisten relevantie informatie die op dit moment beschikbaar is, vind je op https://www.nvlf.nl/dossiers/herstelzorg-covid-19/.