Lees verder
In onze nieuwsbrief van 26 maart jl. is uitleg gegeven over het verkrijgen van punten bij kringbijeenkomsten. Vanaf begin dit jaar zijn de regels veranderd om onnodige administratieve tegen te gaan. Uit reacties op de nieuwsbrief en via sociale media blijkt dat nog niet alles duidelijk is. Hieronder gaan we in op vragen die zijn binnengekomen.
Redactie

Waar kan ik vinden wat eerder is gecommuniceerd over de veranderingen?

  • In december 2018 zijn alle kringbegeleiders geïnformeerd via een speciale nieuwsbrief. Lees hier de tekst ervan.
  • Om de begeleiders te ontlasten, is een presentatie gemaakt om alle kringdeelnemers bij te praten. Mocht je die gemist hebben, kijk dan hier.
  • Tijdens de KKB Kennisdag in februari 2019 zijn de veranderingen uitgelegd en toegelicht. Niet iedereen kon daarbij aanwezig zijn. Een terugblik is te vinden in een eerder bericht in de NVLF-nieuwsbrief; dat is hier te vinden.
  • In de Handleiding NVLF-kwaliteitskring is informatie te vinden over bijvoorbeeld de NVLF-kwaliteitskring, intercollegiaal overleg in de kring, andere activiteiten in de kring.

Wanneer wordt intercollegiaal overleg geaccrediteerd?

Dit is de keuze van de kring zelf. De kring kan jaarlijks kiezen om de activiteit intercollegiaal overleg te laten accrediteren of niet. Bij accreditatie is het noodzakelijk dat er een jaarplan is. De notulen en de presentie dienen als ‘bewijslast’. Sommigen ervaren het bijhouden van notulen en presentie als overdreven bureaucratisch; ze vinden dat een jaarplan voldoende zou moeten zijn. De NVLF vindt het echter begrijpelijk dat aan het toekennen van punten in het kader van kwaliteitsbeleid eisen worden gesteld.

Is het mogelijk intercollegiaal overleg te voeren zonder accreditatie?

Ja, dat kan. In dat geval hoef je niet vooraf een jaarplan te maken. Wel dien je notulen en presentie bij te houden. Deze ‘bewijslast’ wordt steekproefsgewijs bekeken.

Zijn al die regels geen motie van wantrouwen tegen de beroepsgroep?

Sommige logopedisten geven aan dat zo te voelen. Dat is geenszins de bedoeling en dat is het ook niet. De NVLF en KP hebben het volste vertrouwen in onze leden. Maar de vraag naar enige vorm van onderbouwing en controle is niet onlogisch. Het is naar buiten toe niet te verdedigen als punten zouden worden toegekend aan iemand die niet bij een bijeenkomst is geweest.

Waarom mag een inleiding bij intercollegiaal overleg maar kort duren? Als iemand een verhaal van bijvoorbeeld een uur komt houden, is dat toch ook nuttig?

Zeker kan dat nuttig zijn en het kan ook punten opleveren. Het zit zo. Bij intercollegiaal overleg gaat het om het uitwisselen van ervaringen en onderling feedback geven. Om de discussie in te leiden, kan een toelichting handig of nodig zijn. Die mag echter niet in de plaats komen van het overleg. Als er sprake is van een lange inleiding, valt die onder ‘bij- en nascholing’. Die kan dan punten opleveren bij een andere activiteit dan intercollegiaal overleg.

Is het verplicht om de ontwikkelde formats te volgen?

Nee. Op verzoek en in samenspraak met de leden zijn formats ontwikkeld voor de verschillende verbetermethodieken. Er was behoefte aan een leidraad voor het doorlopen van de verschillende stappen per methodiek. Ook gaven leden aan graag ondersteuning te willen krijgen bij het maken van notulen per methodiek. Om daarbij te helpen, zijn de formats ontwikkeld. Ze zijn dus louter een hulpmiddel en niet dwingend. Als iemand het anders wil doen, kan dat.

Zou het lidmaatschap van de NVLF niet meer punten moeten opleveren?

De punten zijn bedoeld om de kwaliteit van de geleverde zorg door de individuele beroepsbeoefenaar te bevorderen. Lidmaatschap van de NVLF en kwaliteitskring dragen daaraan bij. Na zorgvuldige afweging is besloten aan beide lidmaatschappen ieder twee punten toe te kennen. Bij die afweging is acceptatie door anderen (overheid, verzekeraars, andere beroepsgroepen) een belangrijke afweging geweest. Het is niet verdedigbaar dat alleen het lidmaatschap van een vereniging voldoende zou zijn.

Is het mogelijk dat een negatieve beoordeling van activiteiten door het KP wordt teruggedraaid?

Het is mogelijk bij het KP een verzoek in te dienen tot herbeoordeling. Een beargumenteerde onderbouwing is dan wel noodzakelijk. Omdat het KP los staat van de NVLF, (her)beoordeelt de NVLF niet.

Hoe kan ik zekerheid krijgen over de punten die ik haal?

Wanneer je uitsluitend deelneemt aan geaccrediteerde activiteiten (bijvoorbeeld intercollegiaal overleg, scholing) is er geen risico dat achteraf bijeenkomsten niet meetellen. De NVLF wil dat echter niet dwingend opleggen, omdat ook niet-geaccrediteerde na- en bijscholing of andere activiteiten waardevol kunnen zijn.