Log in
Menzis heeft het tarief voor de reguliere behandeling voor 2021 op haar website gepubliceerd. De zorgverzekeraar verhoogt de tarieven.

Bericht Menzis:
Medio maart 2020 is het kostenonderzoek Paramedie gepubliceerd. Sindsdien zijn we in gesprek met de brancheorganisatie om tot een gezamenlijke werkagenda te komen. De contouren van de diverse werkagenda’s krijgen langzaam vorm, maar zijn nog niet concreet.

Menzis wil zorgaanbieders graag toch al enig zicht bieden voor het komende jaar, zodat u hier rekening mee kunt houden in uw bedrijfsvoering. In 2019 heeft Menzis het tarief individuele reguliere zitting Logopedie verhoogt van € 31,03 naar € 35,66 voor profiel 1 en voor profiel 2 van € 32,13 naar € 36,66 voor 2020.

Bij de totstandkoming van de tarieven voor 2021 is gekeken welke beweging we kunnen maken in relatie tot de premiestelling en de vorderingen rondom de werkagenda logopedie. Op basis hiervan willen we het tarief van de individuele reguliere zitting logopedie Profiel 1 vaststellen op € 37,80 en profiel 2 op € 38,80.

Als zorgverzekeraar hebben wij de rol voor de verzekerde te sturen op kwaliteit en doelmatigheid. Vanuit dat perspectief werken wij bij logopedie met twee profielen (1 en 2).

Met deze beweging willen wij