Log in

De werkgroep heeft als doel een advies uit te brengen over een concept landelijke set voor uitkomstinformatie dat zal worden voorgelegd aan het Bestuurlijk Overleg Uitkomstgerichte zorg. De werkgroep zal bestaan uit gemandateerde vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties, beroepsgroepen (medisch specialisten en verpleegkundigen), zorgaanbieders (NVZ, NFU, ZKN) en zorgverzekeraars (ZN). Om de uitkomsten van verschillende behandelopties of diagnostiek te kunnen vergelijken worden de werkgroepen zoveel mogelijk multidisciplinair ingericht.

Wat vragen we van gemandateerden?

  • Inbrengen van kennis en expertise gerelateerd aan Schisis en het betreffende zorgproces
  • Input leveren vanuit het perspectief van en met draagvlak van de eigen achterban
  • Kunnen meedenken vanuit landelijk perspectief
  • Beschikbaar en bereid om deel te nemen aan (een deel van) de werkgroepoverleggen (8 tot 10 per jaar)