Lees verder

De huidige Ergotherapierichtlijn Cerebro Vasculair Accident (CVA) is ontwikkeld in 2013 en inmiddels zijn er nieuwe wetenschappelijke en professionele inzichten waardoor een herziening gewenst is. In dit project wordt door Ergotherapie Nederland een ‘Ergotherapierichtlijn Hersenletsel’ ontwikkeld gebaseerd op deze richtlijn. Dat betekent dat het voor de personen met CVA gaat om een herziening en dat de richtlijn aangevuld wordt voor personen met traumatisch hersenletsel. Hiermee sluiten we aan bij de definities zoals gevoerd door de Hersenletsel Alliantie.

De NVLF is op zoek naar een logopedist die werkzaam is met personen met niet-aangeboren hersenletsel voor de klankbordgroep Richtlijn Ergotherapie bij Hersenletsel.

De looptijd van het gehele project is 18 maanden, van september 2022 t/m februari 2024. De aanvraag wordt ingediend bij ZonMw en de verwachting is dat de aanvraag in de zomer gehonoreerd wordt.

Aanvullende informatie richtlijnenproject

Het richtlijnproject is verdeeld in de volgende fases:

  • Voorbereiding, sept ‘22 – okt ‘22
  • Knelpuntenanalyse okt ’22 – dec ‘22
  • Ontwikkeling, jan ’23 – sept ’23;
  • Commentaar, okt ’23 – dec ’23;
  • Redactie, autorisatie en publicatie, jan ’24 – feb’23;
  • Implementatie, nov ’23 – feb ’24

Tijdens de knelpuntenanalyse wordt een digitale bijeenkomst met de klankbordgroep georganiseerd. Tijdens de ontwikkelfase zal de klankbordgroep ongeveer 3 keer schriftelijk commentaar geven op de uitgewerkte uitgangsvragen. In de commentaarfase wordt de tweede digitale bijeenkomst gehouden. Per klankbordgroepvergadering van 3 uur is er een vergoeding beschikbaar van 150 euro per persoon. Per bijeenkomst moet rekening gehouden worden met voorbereidingstijd. Met betrekking tot het schriftelijke commentaar is de verwachting dat dit in totaal ongeveer 3 uur is.

Wat wordt er van je verwacht?

Van leden van de klankbordgroep wordt verwacht dat ze een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de richtlijn door:
– het voorbereiden en bijwonen van klankbordgroepbijeenkomsten;
– het kritisch lezen en bediscussiëren van overzichten van literatuur en conceptteksten;
– het schrijven van conceptteksten met andere klankbordgroepleden;
– namens de NVLF verantwoordelijkheid dragen voor terugkoppeling naar de achterban;
– het bewaken van de balans tussen wetenschappelijke basis en praktische toepasbaarheid;
– bereid zijn te werken in een digitale projectomgeving;
– geen conflicterende belangen te hebben die de onafhankelijkheid van de richtlijnwerkgroep in gevaar kunnen brengen.

Klankbordgroepleden krijgen een vacatievergoeding en (indien een fysieke vergadering gepland
is) reiskostenvergoeding op basis van bijgewoonde bijeenkomsten.

Aanmelden

Aanmelden kan tot en met 4 juli bij Bianca van den Heuvel via logopedie@nvlf.nl.