Log in

De NVLF is op zoek naar een logopedist voor deelname aan klankbordgroep richtlijn Dehydratie en vochttoediening.

De richtlijnwerkgroep wordt voorgezeten door prof.dr. Hans van Delden, gemandateerd door Verenso. IKNL zorgt voor de financiering en de procesbegeleiding van de richtlijn. De herziening van deze richtlijn past in het Meerjarenplan Richtlijnen van IKNL en de KNMG.  

De richtlijn word ontwikkeld volgens de huidige methodiek van richtlijnontwikkeling van de richtlijnen voor de palliatieve zorg, en sluiten aan bij de ‘Leidraad voor kwaliteitsstandaarden’ en ‘Medisch-specialistische richtlijnen 2.0’.   

De eerste werkgroepbijeenkomst heeft al plaats gevonden. De volgende bijeenkomst vindt plaats op 15 februari waarna er gestart wordt met het literatuuronderzoek. Leden van de klankbordgroep hoeven niet bij de bijeenkomsten aanwezig te zijn. Zij worden op specifieke