Log in

Het bestuur wil de Ledenraad een aantal wijzigingen in de statuten voorleggen. Conform de statuten worden eerst alle leden geraadpleegd over de voorgenomen wijzigingen.

Het betreft kleine aanpassingen die je kan samenvatten als ‘actualisatie’. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  1. De vereniging is sinds 2005 feitelijk gevestigd te Woerden. Voorstel de statutaire vestigingsplaats (Gouda) aan te passen aan de praktijk;
  2. De mogelijkheid om studenten deel te laten uitmaken van het verenigingsbestuur opnemen in de statuten;
  3. De benoemingsduur van een ledenraadslid wordt verlengd van drie naar vier jaar
  4. De beperking om alleen voor een Registeraccountant te kunnen kiezen is geschrapt. De accountantsverklaring kan ook worden afgegeven door een AA-accountant;
  5. De commissies PR & Communicatie en Financiën zijn opgeheven en worden daarom uit de statuten gehaald;
  6. Het College van Toezicht is opgeheven per 1 juli 2019. De interprofessionele klachtenregeling is ondergebracht bij het Klachtenloket Paramedici. Het College van Toezicht wordt geschrapt