Lees verder

Op 11 april 2022 heeft FBZ met de andere bonden met werkgeversorganisatie Jeugdzorg Nederland een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe Cao Jeugdzorg 2021-2023. Je ontvangt dit bericht omdat je volgens onze informatie werkzaam bent bij een organisatie die valt onder de werkingssfeer van de Cao Jeugdzorg. FBZ sluit cao’s namens vele verenigingen en tienduizenden hoogopgeleide zorgprofessionals. Wij zijn bij vakbond FBZ aangesloten om jouw werknemersbelangen te behartigen. In het cao-overleg vertegenwoordigt FBZ dus ook jou.

Breng nu jouw stem uit
Hieronder lees je over de hoofdlijnen van het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe Cao Jeugdzorg vanaf 1 januari 2021. Leden hebben het laatste woord, daarom stellen wij je in de gelegenheid jouw stem uit te brengen. Je kan uiterlijk 2 mei 10.00 uur jouw reactie kenbaar maken via deze stemlink.* Stem je niet in, dan stellen wij het op prijs als je de reden toelicht, zodat we jouw reactie kunnen meenemen in de verdere besluitvorming.

Hoofdlijnen

Belangrijkste afspraken zijn:

 • Looptijd
  De cao geldt voor drie jaar. De cao gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2021 en loopt tot en met 31 december 2023.
 • Salaris
 • Per 1 januari 2021 worden de salarissen structureel verhoogd met 2%, per 1 januari 2022 structureel met 3% en per 1 januari 2023 structureel met 3%.
 • In juli 2022 ontvangen alle werknemers, in dienst op 1 januari 2022, een eenmalige uitkering van bruto € 250,00.
 • Dienstreizen
  De vergoeding van de dienstreizen gaat naar 39 cent per kilometer (was minimaal 29 cent per kilometer).
 • Hybride werken
  Werknemers ontvangen een thuiswerkvergoeding conform de NIBUD-norm (thans 2 euro per thuiswerkdag). En er zijn afspraken gemaakt over tijd en plaats onafhankelijk werken, dit versterkt de autonomie van de werknemer.
 • Werkdruk
  Conform eerdere afspraken moet de werkgever samen met de OR beleid vaststellen dat inzet op vermindering van werkdruk. Cao-partijen gaan dit nauwgezet controleren en monitoren.
 • Generatieregeling 80%-90%-100%
  Om de oudere werknemer tot het einde van de loopbaan duurzaam inzetbaar te houden en de werkgever de ruimte te geven nieuwe (jongere) werknemers te laten instromen hebben cao-partijen afgesproken dat een oudere werknemer gebruik kan maken van de mogelijkheid om aan het einde van de loopbaan minder te werken.
 • Vergoeding bedrijfshulpverleners
  In verband met preventie vinden cao-partijen het van belang werknemers te belonen die zich extra inzetten. De vergoeding voor bedrijfshulpverleners gaat omhoog van € 150 naar € 175.
 • Stagevergoeding
  De stagevergoeding in de jeugdzorg gaat omhoog naar € 400 per maand (was € 250). Hiermee willen  cao-partijen het voor studenten aantrekkelijker maken voor een stage in de jeugdzorg te kiezen.

Beoordeling

We leggen het onderhandelaarsakkoord met een positief advies aan je voor omdat met de nieuwe cao een aantal verbeteringen op arbeidsvoorwaardelijk vlak wordt gerealiseerd, waaronder salarisontwikkeling en meer regie voor de werknemer. Verder ligt er een basis om belangrijke punten uit het akkoord komende tijd verder uit te werken, zoals actualisering van het functieboek.

Meer weten?

Bekijk alle afspraken voor de nieuwe cao in het onderhandelaarsakkoord.

Loon naar werken

Een goede cao sluit aan bij de ambitie van de NVLF dat logopedisten in 2027 worden beloond naar werken, zowel wat betreft salaris/inkomen als overige arbeidsvoorwaarden. Lees hier meer over deze ambitie.

* Vink in het stemformulier van FBZ eerst de NVLF aan en breng vervolgens je stem uit.
Heb je inhoudelijke vragen, dan kan je die via het formulier stellen. We zorgen ervoor dat je antwoord krijgt en gaan conform de privacywetgeving en het
privacy statement van FBZ en onze beroepsvereniging vertrouwelijk met gegevens om.