Lees verder

Na een langdurig en moeizaam traject en een ultimatum van de vakbonden heeft de NFU een eindbod gedaan voor een Cao UMC 2022-2024.  

Het eindbod bevat wat betreft FBZ (de vakbond voor zorgprofessionals, die onder andere namens de NVLF onderhandelt over verschillende cao‚Äôs in de zorg) een aantal positieve punten, maar ook een pijnpunt: gedifferentieerde salarisstijging. FBZ gaat komende weken de leden raadplegen of zij instemmen met het eindbod van de NFU. 

Hoofdlijnen eindbod NFU 

 • De nieuwe cao heeft een looptijd van twee jaar: 1 januari 2022 ‚Äď 1 januari 2024. 
 • Het salaris wordt gedifferentieerd verhoogd. 
  Schalen 7 t/m 10 in de functiefamilies Verzorging en Verpleging, Klinisch (mede)behandelen, Klinisch Ondersteunen en Analytisch Personeel zoals mondhygi√ęnisten, logopedisten, fysiotherapeuten en verloskundigen: 
  ‚Äď De salarissen van de genoemde specifieke groepen worden per 1 augustus 2022 verhoogd met 3,5%. 
  ‚Äď Daarnaast ontvangen deze medewerkers in januari 2022 een eenmalige uitkering van 3,5% van twaalf maal het in juli 2021 voor hen geldende salaris, ter compensatie van het ‚Äėverloren‚Äô jaar 2021. 
  ‚Äď De schalen 7, 8 en 9 worden verlengd door toevoeging van twee extra periodieken. Schaal 10 wordt aangepast en verlengd met twee periodieken. 
  o Alle overige medewerkers zoals artsen en psychologen: 
  ‚Äď De salarissen van alle overige medewerkers worden per 1 augustus 2022 verhoogd met 1%. 
  ‚Äď Daarnaast ontvangen deze medewerkers in januari 2022 een eenmalige bruto uitkering van ‚ā¨ 750 euro (deeltijders naar rato), ter compensatie van het ‚Äėverloren‚Äô jaar 2021. 
  o De salarisstijging in 2023 is nog niet bekend en hangt af van de OVA-ruimte. Maar ook die ruimte zal gedifferentieerd worden ingezet voor de genoemde groepen. 
 • Er wordt een limitatieve lijst (kwaliteits)registers opgesteld waarvan de inschrijvings- en opleidingskosten worden vergoed. 
 • Uitbreiding van de stagevergoeding naar o.a. MBO-, HBO- en WO-opleidingen (met uitzondering van coassistenten), voor zover de stage een gestructureerd en verplicht onderdeel vormt van de studie en is gericht op de directe pati√ęntenzorg. 
 • Relevante werkervaring wordt meegeteld bij de inschaling van professionals in opleiding en ziekenhuisapothekers, klinisch chemici, klinisch fysici en psychologen in opleiding. 
 • Er wordt geen eigen bijdrage gevraagd in de opleidingskosten voor de vervolgopleidingen van gz-psychologie, klinische psychologie en klinische neuropsychologie. 
 • Invoering thuiswerkvergoeding van ‚ā¨ 2,- netto per dag. 
 • Verhoging van de berekeningsgrondslag voor de toelage onregelmatige dienst (TOD) en uitbreiding naar schaal 11. 
 • Uitbreiding van de toelage bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten (BAD) naar alle salarisschalen, voor zover zij nog geen (soortgelijke) toeslag ontvangen. 
 • Afspraken over afronding van de LOAZ-afspraak voor ziekenhuisapothekers, klinisch chemici en klinisch fysici. 
 • De NFU wil zich inspannen om aios gedurende hun opleiding in dienst te houden bij het UMC zodat zij niet gedurende de opleiding tal van keren moeten wisselen van werkgever en dus te maken krijgen met wisselende arbeidsvoorwaarden en pensioenfonds. 
 • Afspraken over het opnemen van een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer voor aios in de lokale reiskostenregelingen. 
 • Onderzoekers in opleiding (oio‚Äôs) kunnen tijdens hun opleiding op eigen verzoek hun arbeidsovereenkomst verlengen met de duur van genoten zwangerschaps- en bevallingsverlof. 
 • Na de 3e maand zwangerschap tot aan de bevalling en gedurende de periode van borstvoeding/kolven tot zes maanden na de bevalling hoeven geen late en nachtdiensten te worden verricht. 

Download hier het eindbod van de NFU

Voor- en nadelen 

De inhoudelijke voorstellen van de NFU zijn voor een groot deel conform de inzet van FBZ. Al jaren zet FBZ zich bijvoorbeeld in voor vergoeding van de opleidings- en registratiekosten van beroepsverenigingen. Na afschaffing van het Persoonlijk Budget in 2018 was dit weer een belangrijk punt geworden, dat nu definitief wordt gerealiseerd. Ook het meetellen van ervaringsjaren, de stagevergoeding, uitbreiding van TOD en BAD en invoering van de thuiswerkvergoeding zijn punten waar de leden van FBZ uitdrukkelijk om hebben gevraagd, en waar FBZ zich soms al zeer lang voor heeft ingezet. Pijnpunt is natuurlijk de gedifferentieerde salarisstijging. Een groot deel van de FBZ-achterban valt in de ‚Äėgunstige‚Äô groep (paramedici, verloskundigen, deel PA‚Äôs), maar een deel ook niet. Echter, ook voor de leden die niet in de ‚Äėgunstige groep‚Äô vallen, zitten er positieve punten in het eindbod. Zoals een vergoeding van de opleidings- en registratiekosten van de (kwaliteits)registers ‚Äď wat financieel aantrekkelijk is ‚Äď en de uitbreiding BAD-toekenning naar alle salarisschalen. 

Ledenraadpleging FBZ heeft de NVLF gevraagd haar leden te raadplegen over het eindbod van de NFU. De 52 leden van de NVLF die vallen onder Cao UMC hebben hierover maandag 6 september een mail ontvangen en kunnen tot woensdag 22 september 2021 9.00 uur laten weten of zij instemmen met het eindbod door te reageren op die mail. Op basis van de uitkomsten van de ledenraadplegingen van de aangesloten beroepsverenigingen besluit FBZ of zij instemt met het eindbod. 

Ambities NVLF 

De NVLF ambieert dat alle logopedisten in 2027 worden beloond naar werken, zowel wat betreft salaris/inkomen als overige arbeidsvoorwaarden. Lees hier meer over deze ambitie. 
Het opstellen van een limitatieve lijst (kwaliteits)registers waarvan de inschrijvings- en opleidingskosten worden vergoed, sluit goed aan bij de ambitie van de NVLF dat in 2027 alle logopedisten staan vermeld in het Kwaliteitsregister Paramedici. Lees hier meer over deze ambitie.