Lees verder
Op 20 januari bereikten werkgeversorganisatie de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) met FNV en CNV een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe Cao Ziekenhuizen. De stem van de leden van de 24 bij FBZ aangesloten beroepsverenigingen, waaronder de NVLF, zal doorslaggevend zijn of FBZ alsnog het akkoord tekent. We krijgen graag een goed beeld van de mening van de leden. Het is daarom belangrijk dat je jouw stem uitbrengt.

Om een weloverwogen keuze te maken licht FBZ hieronder de hoofdlijnen en haar beoordeling achtereenvolgens toe. Maar omdat de uitslag groot verschil kan maken voor de uiteindelijke inhoudelijke cao-afspraken, schetsen zij eerst beide scenario’s zodat u daarvan een goed beeld heeft.

Vervolgscenario’s
In de loop van februari worden de uitslagen bekend van de ledenraadplegingen bij FBZ en vakbonden FNV en CNV. NU’91 houdt geen ledenraadpleging. Als de meerderheid van de leden van 24 bij FBZ aangesloten beroepsverenigingen in de ziekenhuizen instemt met het akkoord, betekent dat dat FBZ kan besluiten het akkoord alsnog te tekenen. Andersom is dat ook het geval: indien de meerderheid tegenstemt, kan dat betekenen dat FBZ definitief zal besluiten niet te tekenen. Dit zijn de consequenties van beide uitkomstopties:

FBZ besluit het onderhandelaarsakkoord toch te tekenen

 • Als de meerderheid van de leden van de drie vakbonden FBZ en FNV en CNV instemt, zal sprake zijn van een cao-akkoord. Partijen werken vervolgens een cao-tekst uit.
 • In het akkoord blijven de specifieke afspraken voor de verschillende beroepsgroepen van FBZ van kracht.
 • FBZ behoudt een stevige positie en behartigt gedurende de looptijd de werknemersbelangen van zorgprofessionals in dienstverband van alle aangesloten beroepsverenigingen.
 • Verenigingen blijven met naam in de cao vermeld waardoor leden de contributie van de beroepsvereniging als gebruikelijk bij hun werkgever kunnen declareren.

FBZ besluit definitief het onderhandelaarsakkoord niet te tekenen

 • Niet tekenen heeft gevolgen voor bij alle FBZ aangesloten beroepsverenigingen en hun leden: als FBZ niet meedoet, doen alle verenigingen niet mee.
 • FBZ zit tijdens de looptijd van dit akkoord niet aan tafel en kan daardoor de belangen van de leden van de aangesloten beroepsverenigingen bij de uitwerking van deze cao niet behartigen.
 • FBZ zit niet bij de vertaling van het onderhandelaarsakkoord naar cao-teksten met als mogelijk gevolg dat specifieke afspraken voor FBZ niet zullen worden overgenomen, of minder gunstig zullen uitpakken. Ook zijn we niet betrokken bij de uitwerking van afspraken.
 • Verenigingen staan niet met naam vermeld in de cao vermeld en leden kunnen daardoor hun contributie van hun beroepsvereniging niet als gebruikelijk bij hun werkgever declareren.
 • De generieke afspraken in het akkoord gelden voor alle ziekenhuiswerknemers.
 • Eind dit jaar start het cao-overleg weer, FBZ zal haar positie als tweede grootste werknemerspartij bij deze cao moeten herveroveren. Dat kan mogelijk ten koste gaan van de inhoud.

Hoofdlijnen

Looptijd

 • De cao gaat met terugwerkende kracht in per 1 juli 2021 en loopt tot en met 31 januari 2023.

Salaris

 • 90 euro bruto per maand salarisverhoging voor alle medewerkers tot en met inpassingstabelnummer (IP) 24 per 1 januari 2022.
 • 2% per maand salarisverhoging voor alle medewerkers vanaf IP-nr. 24 per 1 januari 2022.
 • Per 1 december 2021 ontvangen alle werknemers een eenmalige uitkering van 250 euro bruto bij een voltijd dienstverband.
 • Aan de salarisschaal voor aios wordt per 1 juli 2022 één extra trede toegevoegd voor het achtste jaar van de opleiding. Dit ligt één IP-nr. hoger dan de huidige eindtrede. De nieuwe eindtrede wordt 4826 euro.
 • Meer perspectief door toevoegen extra trede voor de FWG-schalen 40 t/m 65. Deze extra trede ligt één IP-nr. hoger dan de huidige eindtrede (trede 11 in FWG 40, trede 12 in FWG 45-60 en trede 15 in FWG 65). Deze aanpassing gaat in per 1 maart 2022. Deze afspraak komt bovenop de loonsverhoging van 2% en is een verbetering van ongeveer 70 euro.  
 • Ophogen van de aanvangstrede (trede 0) bij de FWG-schalen 45 t/m 55 per 1 juli 2022: de huidige trede 1 wordt de nieuwe trede 0.
 • De onregelmatigheidstoeslag (ORT) wordt met ingang van 1 juli 2022 berekend over het geldende uurloon, waarbij echter voor de berekening als maximum geldt het uurloon afgeleid van IP-nr. 32. (was IP-nr. 28). Dit betekent dat wie onregelmatige diensten draait, meer toeslag ontvangt. Op basis van gemiddeld 350 euro ORT per jaar komt dat neer op een verbetering van ongeveer 30 euro.
 • Invoering van een thuiswerkvergoeding (per 1 juli 2022) van 2 euro netto per thuiswerkdag.


Gezond en veilig werken

 • Generatiebeleid zoals eerder overeengekomen per 1 januari 2018 wordt verplicht ingevoerd per  1 juli 2022. Daarnaast wordt generatiebeleid ontwikkeld voor verschillende fasen van de loopbaan. Het generatiebeleid is onderdeel van overleg tussen werkgevers en werknemers bij de individuele ziekenhuizen.
 • De huidige verlengde 72-uurs-regeling voor verschoven diensten die tot meer rust en voorspelbaarheid in de roosters moet leiden wordt per 1 juli 2021 definitief opgenomen in de cao.
 • Voor meer regie op roosters, gezond roosteren en sturen op herstel van medewerkers is afgesproken dat met ingang van 1 juli 2022, conform één van de aanbevelingen uit de Studie Flex, te veel of te weinig gewerkte uren per kwartaal worden verrekend.
 • Vanaf 1 juli 2022 geldt dat, wanneer de werknemer op elk moment opgeroepen kan worden om binnen 15 minuten aanwezig te zijn op de werkplek om onmiddellijk werkzaamheden te verrichten, de bereikbaarheidsdienst wordt aangemerkt en vergoed als aanwezigheidsdienst.
 • De vergoeding voor doorgebrachte uren in bereikbaarheids- of aanwezigheidsdienst wordt per 1 juli 2022 verdubbeld en standaard in zijn geheel uitbetaald.  
 • Overwerk wordt per 1 juli 2022 sneller uitbetaald, tenzij de medewerker verzoekt om vergoeding in vrije tijd. 

Scholing en opleiding

• Partijen starten een pilot in minimaal drie ziekenhuizen om de haalbaarheid en uitvoerbaarheid te onderzoeken van een Persoonlijk Ontwikkelbudget voor iedereen in elke levensfase.
• Met ingang van 1 juli 2022 kunnen studenten klinisch technologen gedurende de stageperiode onkosten declareren tot maximaal € 100 per maand.
• Vergoeding inschrijving kwaliteitsregisters:

 • NVvTG wordt per 1 januari 2022 toegevoegd aan artikel 3.2.6 lid 4.
 • NVGzP wordt per 1 januari 2022 toegevoegd aan artikel 3.2.6 lid 4. Inschrijving wordt vergoed indien inschrijving NIP niet wordt vergoed.
 • Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS) en Regeling Specialismen Farmacie (RSF) worden per 1 januari 2022 toegevoegd aan artikel 3.2.6. lid 3 vergoeding kosten inschrijving RGS.

• NVZ en NFU onderzoeken samen of ze in het BOLS afspraken kunnen maken over detachering van aios vanuit perifere ziekenhuizen of academische ziekenhuizen onder voorwaarden mogelijk is, zodat niet elke keer hun arbeidsvoorwaarden wijzigen.
• Relevante werkervaring na het behalen van de masteropleiding telt voortaan (per 1 juli 2022) mee bij de inschaling van basispsychologen in opleiding tot GZ-psycholoog, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog.
• De werkgever vraagt geen eigen bijdrage in de vervolgopleidingen van de basispsycholoog tot GZ-psycholoog, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog.
• Cao-partijen hebben afgesproken dat de eerder overeengekomen gezamenlijke studie in ROA-verband, naar de vergoeding voor onregelmatig werken door profielartsen en aan medisch specialisten gelijkgestelde beroepsbeoefenaren wordt vervolgd. Of de werkingssfeer van hoofdstuk 5 (Faciliteiten (leden) werknemersorganisaties) dient te worden uitgebreid met wetenschappelijke verenigingen wordt in de studie meegenomen.

Uitbreiding
Het aantal partijen in de cao bij FBZ worden uitgebreid met: NVBMH, VKGL, NVSHA, NVAVG, NVvTG, DJS, VVP en NVKI.

Meer weten?
In bovenstaand overzicht zijn de belangrijkste afspraken uitgelicht.
Bekijk alle afspraken in het onderhandelaarsakkoord.

Beoordeling van het resultaat
Eind december lag er een zeer onevenwichtige bod van de NVZ waarbij alle middelen werden ingezet voor de middengroepen en er generiek precies 61 euro loonsverhoging resteerde voor 18 maanden voor de overige werknemers. Een snelle gerichte actie van FBZ en de cao-klankbordgroep richting de NVZ veroorzaakte veel reuring bij raden van besturen middels digitale handtekeningen en kerstkaarten. Deze druk vanuit vele duizenden leden had succes en zorgde er uiteindelijk voor dat de NVZ een sterk verbeterd bod op tafel legde.

Met dit resultaat is grotendeels de onevenwichtige verdeling van de arbeidsvoorwaardenruimte die NVZ aanvankelijk had voorgesteld van tafel, en zijn we tot meer reële afspraken gekomen, echter onvoldoende om het akkoord te kunnen tekenen. De afspraak over loonontwikkeling afgezet tegen de inflatie betekent dat sommige beroepsgroepen uit de achterban van FBZ in 2022 aan koopkracht inleveren (FWG 70 en hoger). Wel zijn tal van verbeteringen en meer specifieke voorstellen uit de inzet van FBZ voor meerdere beroepsgroepen door de NVZ overgenomen in dit akkoord.

Breng nu jouw stem uit
Jij kunt het beste beoordelen hoe de cao-afspraken voor jou uitpakken. We leggen je het akkoord met een neutraal advies voor en vragen nadrukkelijk voor 15 februari 12.00 uur jouw stem uit te brengen via dit formulier.
Stem je niet in, dan stellen wij het op prijs als je de reden toelicht, zodat we jouw reactie kunnen meenemen in de besluitvorming.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht dan kunt je contact opnemen met het bureau van de NVLF via logopedie@nvlf.nl.

Loon naar werken
De NVLF streeft ernaar dat alle logopedisten worden beloond naar werken, zowel wat betreft salaris/inkomen als secundaire voorwaarden. Lees hier meer over deze ambitie.