Lees verder
In de nacht van 9 op 10 maart hebben FNV, NU’91 en CNV met werkgeversorganisaties ActiZ en Zorgthuisnl een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe Cao VVT. FBZ besloot vooralsnog niet te tekenen. De reden daarvoor is dat het resultaat weliswaar een flink aantal verbeteringen bevat, maar niet voor alle werknemers even positief uitpakt. De wensen van specialisten ouderengeneeskunde zijn namelijk niet gehonoreerd. Dat er geen goede cao voor álle werknemers is gerealiseerd, weegt voor FBZ zwaar.

Maar u heeft het laatste woord. De leden van de beroepsverenigingen die zijn aangesloten bij FBZ, kunnen nu hun stem uitbrengen. We informeren u hierbij over de hoofdlijnen van het resultaat, dat we met een neutraal advies aan u voorleggen. Verzoek is uiterlijk 1 april 12.00 uur te laten weten of u wel of niet instemt met het resultaat via dit formulier. Afhankelijk van de uitslag wordt besloten of FBZ het resultaat alsnog tekent.

Uitgangspunten nieuwe cao
Eind oktober startte het overleg over een nieuwe Cao VVT. De cao-partijen spraken de wens uit om tot een geheel nieuwe, toegankelijke en leesbare Cao VVT te komen waarin de werknemer centraal staat. Dit betekent meer regie en zeggenschap over het eigen werk (en wat daarvoor nodig is, zoals scholing en ontwikkeling) en een aantoonbaar lagere werkdruk. Daarnaast wilden ze de verschillen tussen Verpleeg- en Verzorgingshuizen (V&V) en de Thuiszorg (T) in de huidige cao harmoniseren.

Hoofdlijnen onderhandelingsresultaat

 • De cao loopt van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.
 • Structurele salarisverhoging
  – Per 1 maart 2022 krijgen alle werknemers een salarisverhoging van 2% met een bodem van € 65. De schalen FWG 25 tot en met FWG 65 (IP-nummers 6 tot en met 60) krijgen daarbovenop 1,25% (vanuit de extra middelen die de overheid voor ‘middengroepen in de zorg’ beschikbaar heeft gesteld).
  – Per 1 maart 2023 krijgen alle werknemers een salarisverhoging van 3%.
  – Per 1 maart 2022 wordt in de FWG-schalen 15 tot en met 55 een aantal van de onderste periodieken verwijderd, zodat de aanvangssalarissen in het loongebouw worden verbeterd.
 • Er is een eerste stap gezet in het verbeteren van de reiskostenvergoeding, die ingaat op 1 juli 2022. Zo wordt de eigen bijdrage voor woon-werkverkeer afgeschaft. Voor woon-werkverkeer krijgen werknemers 9 cent netto per kilometer tot een maximum van 30 km enkele reis vergoed. Voor reizen naar en tussen cliënten in de wijk geldt een vergoeding van 19 cent netto voor de eerste 10 km en 27 cent netto daarboven.
 • Cao-partijen willen het gebruik van bereikbaarheidsdiensten zoveel mogelijk beperken om zo de roosters van werknemers zoveel mogelijk in stand te houden en werktijden voorspelbaar te maken. De compensatie van de bereikbaarheidsdienst kan plaatsvinden in tijd of geld. In geld betekent dit een vergoeding van € 3,50 bruto per uur voor maandag t/m vrijdag tussen 06.00 uur en 00.00 uur; voor zaterdag, zondag, feestdagen en de nachten bedraagt de vergoeding € 7 bruto. Voor de uren die werknemers na oproep daadwerkelijk tijdens een bereikbaarheidsdienst werken, krijgen werknemers een toeslag van 25%.
 • Het verlofspaarsaldo op het BalansBudget wordt geïndexeerd voor een periode van in ieder geval 5 jaar. Cao-partijen willen zo snel als mogelijk een spaarfonds laten oprichten. Eventuele rendementen van dit tijdspaarfonds worden ingezet voor de indexering van de verlofspaarsaldi. De Landingsbaan wordt per 1 januari 2022 onderdeel van de cao. Dit betekent dat een werknemer van 60 jaar of ouder het BalansBudget kan zetten om minder te gaan werken. De werknemer mag (gefaseerd) afbouwen tot 50% van zijn oorspronkelijke werktijd. De contracturen worden niet aangepast.
 • Werknemers krijgen eigen regie over wat ze nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. Functiegerichte scholing en scholing die de werkgever verplicht stelt, worden volledig vergoed in tijd en geld. Bij niet-direct functiegerichte scholing spreken werknemer en werkgever af welke vergoeding de werknemer krijgt in tijd en geld.
 • De werkgever vergoedt alle noodzakelijke kosten die voor de (her)registratie voor de Wet BIG nodig zijn. Werknemer en werkgever maken afspraken over welke activiteiten en kosten noodzakelijk zijn voor (her)registratie. De daarvoor benodigde tijd wordt als werktijd beschouwd.
 • Maatwerkafspraken rouwverlof: werknemer en werkgever maken afspraken over de tijd die nodig is bij het overlijden van een kind, partner of ouders.
 • Harmonisatie gratificatie: per 1 januari 2023 krijgen ook werknemers in de thuiszorg een gratificatie bij een 12½ jarig dienstjubileum (een kwart van het bruto maandsalaris) en bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd (tot nu toe gold dit alleen voor werknemers in verpleeg- en verzorgingshuizen). De gratificatie bij een 50-jarig dienstverband vervalt.
 • De salarisgarantie bij herindeling FWG in een lagere functie wordt per 1 juli 2022 ook van toepassing op de thuiszorg en geldt vanaf dat moment dus voor de hele VVT.
 • In de cao wordt toegevoegd dat de werkgever zorgdraagt voor facilitering van de Zorgadviesraad (adviesraad van zorgprofessionals) in tijd en middelen.
 • Cao-partijen nemen in de vernieuwde cao een hardheidsclausule op.Werknemers kunnen daar een beroep op doen als de harmonisatie en vernieuwing van de cao-bepalingen voor hen nadelig uitpakken.

Bekijk alle afspraken uit het onderhandelingsresultaat.

Beoordeling van het resultaat
Het resultaat bevat een aantal duidelijke verbeteringen voor alle werknemers in de VVT, zoals de verbeterde reiskostenvergoeding, de vergoeding van (her)registratiekosten Wet BIG en de afspraken over scholing. Voor een groot deel van de achterban van FBZ pakt het resultaat dus goed uit.
Met het oog op het uitgangspunt de werknemer op nummer 1 te zetten, had FBZ daarnaast ook graag afspraken willen maken over een inspraakregeling en een goede bereikbaarheidsdienstenvergoeding voor specialisten ouderengeneeskunde. Hieraan wilden de werkgevers helaas niet tegemoetkomen.  

Uw mening telt: ledenraadpleging
Verzoek is uiterlijk 1 april 12.00 uur uw stem uit te brengen via dit formulier. Als u niet instemt, vernemen wij graag de reden zodat dit kan worden meegenomen in de besluitvorming. De uitkomst van de ledenraadpleging wordt gepubliceerd op de website van FBZ.

Meer informatie
Wilt u meer weten over een cao of over de totstandkoming daarvan? Kijk dan op www.fbz.nl.
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht dan kunt u contact opnemen via logopedie@nvlf.nl.

Loon naar werken
De NVLF streeft ernaar dat alle logopedisten worden beloond naar werken, zowel wat betreft salaris/inkomen als secundaire voorwaarden. Lees hier meer over deze ambitie.