Lees verder
De NVLF is lid van de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv). Mede namens de NVLF is de FvOv betrokken bij de totstandkoming van het onderhandelaarsakkoord voor de Cao PO. Dit akkoord ligt nu ter beoordeling vooraan de achterban. De raadpleging sluit op 16 mei 20.00 uur.

Op 22 april is er met minister Dennis Wiersma door de vakbonden (waaronder de FvOv) en de werkgeverskoepels een akkoord bereikt over het beschikbaar komen van middelen voor het po en vo; het Onderwijsakkoord. Voor het po gaat het daarbij om middelen voor het dichten van de loonkloof.

De sociale partners in het PO hebben dit vertaald naar een cao en een onderhandelaarsakkoord gesloten waarin deze middelen een bestemming krijgen (later in het jaar zal er een cao worden gesloten waarin de loonstijging en andere zaken worden geregeld).

Uitgangspunt daarbij is dat het voor de hoogte van het salaris behorende bij je functie niet meer uitmaakt of je in het PO of in het VO werkt; voor iedereen zijn de schalen gelijk.

  • Ook zijn er in het akkoord afspraken gemaakt over de manier waarop een werknemer van de salarisschalen van het po naar die van het vo overgaat.
  • Daarnaast hebben leraren, OOP in S9 en directieleden vanaf schaal 12 recht op een bindingstoelage en wordt de eindejaarsuitkering voor alle werknemers met 2,03% verhoogd naar 8,33%. 

Hoeveel iedere werknemer erop vooruitgaat verschilt behoorlijk. Onderwijsondersteunend personeel (OOP), waaronder de logopedisten, gaan er in salaris op vooruit maar niet in de mate waarin dat voor leraren en schoolleiders gaat gelden. In het nieuwe loongebouw zijn de eindbedragen van de verschillende schalen voor OP, OOP en Directie gelijk (de lengte verschilt soms enkel treden). De stijging is het grootst voor leraren in de nieuwe LC en LD-schalen (daar was het verschil met de PO-schalen het grootst). Voor OOP’ers en Directieleden is de stijging lager (de schalen verschilden al niet veel met het vo). Wel hebben alle werknemers straks recht op de hogere eindejaarsuitkering (2,03% van het jaarloon). Daarnaast hebben alle OOP’ers recht op een extra nominale eindejaarsuitkering van €275 bruto.

Tenslotte wordt in de komende periode een onderzoek uitgevoerd naar de werking van functie-waardering-PO voor de functies van (adjunct-)directeuren en OOP waaronder van logopedist. In dat onderzoek worden meegenomen: een analyse van het PO-functiewaarderingssysteem en het VO-functiewaarderingssysteem, inclusief kenmerkscores en -teksten en analyse van de voorbeeldfuncties in het PO en het VO, de mate van herkenbaarheid van complexiteit en verantwoordelijkheden. Zo gauw dit traject is afgerond zullen cao-partijen de opbrengsten hiervan verwerken in de voorbeeldfuncties en het systeem. 

Geef jouw mening
Hierbij vragen we je om je mening over het bereikte onderhandelaarsakkoord kenbaar te maken. Wanneer de leden van de bonden en werkgeverskoepels instemmen met dit akkoord zal dit worden omgezet in cao-afspraken en zal het salaris met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022 worden aangepast. Klik hier voor de volledige tekst van het akkoord.

Graag horen we (via onderstaande link) of je voor het tekenen van het definitieve akkoord bent. Reageren kan tot uiterlijk 16 mei 20:00 uur. 

Bij voorbaat hartelijk dank voor je medewerking!

Ga hier naar de ledenraadpleging. 

Loon naar werken
De NVLF streeft ernaar dat logopedisten in 2027 worden beloond naar werken, zowel wat betreft salaris/inkomen als overige arbeidsvoorwaarden. Lees hier meer over deze ambitie.