Lees verder
In de late avond van 20 december 2021 hebben de werknemersorganisaties, waaronder FBZ, met werkgeversorganisatie de Nederlandse ggz een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe Cao GGZ.

FBZ onderhandelt namens tal van beroepsverenigingen en professionals aan cao-tafels over arbeidsvoorwaarden. Wij zijn bij FBZ aangesloten om uw werknemersbelangen te behartigen. In het cao-overleg vertegenwoordigt FBZ dus ook u en daarom kunt u uw stem uitbrengen over het akkoord.

De NVLF heeft logopedisten die werkzaam zijn bij een ggz-instelling geïnformeerd over de hoofdlijnen van het akkoord en deze met een positief advies aan hen voorgelegd. Verzoek is uiterlijk 21 januari 2022, 09.00 uur te laten weten of je hiermee instemt via dit formulier. Wij geven de uitslag vervolgens door aan FBZ, waarna, afhankelijk van de uitslag, wordt besloten of het akkoord wordt omgezet in een cao.

Totstandkoming akkoord

Het akkoord is in vier onderhandelingsronden tot stand gekomen. In het onderhandelingsproces hebben de onderhandelaars van FBZ de specifieke punten die voor de FBZ-achterban van belang zijn, continu op tafel moeten houden, zoals medezeggenschap en de vergoeding van verplichte opleidingen. Door scherp aan de wind te zeilen, zijn deze punten grotendeels binnengehaald.

Hoofdlijnen cao-akkoord

 • De cao kent een looptijd van 37 maanden (1 december 2021 t/m 31 december 2024).
 • Salarisverhogingen
  – Per 1 juli 2022 worden de salarissen met 2% verhoogd met een bodem van 60 euro bruto per maand (op voltijdbasis).
  – Per 1 mei 2023 worden de salarissen met 2% verhoogd met een bodem van 60 euro bruto per maand (op voltijdbasis).
  – Per 1 januari 2024 worden de salarissen met 2% verhoogd met een bodem van 60 euro bruto per maand (op voltijdbasis).
 • Werknemers krijgen vanaf 1 januari 2022 een thuiswerkvergoeding van € 2,00 per werkdag.
 • Voor de functiegroepen FWG 35 t/m 65 vervalt de laagste trede van de schaal, en wordt aan de bovenkant van de schaal een trede toegevoegd.
 • De kosten voor scholing/opleiding/studie die door de wet, cao of werkgever verplicht is gesteld, worden volledig in tijd en geld vergoed.
 • Tijdens de looptijd van de cao wordt onderzocht hoe verpleegkundige en psychologische beroepen in de ggz meer invloed en zeggenschap kunnen krijgen op het beleid van de organisatie. Bestaande/voorgenomen vormen van medezeggenschap in de instellingen blijven bestaan/mogelijk. Een evaluatie van de effecten van de afspraak uit de vorige cao om medische staven in te stellen, is onderdeel van het onderzoek.
 • Om bij te dragen aan een betere balans in het werk wordt per 1 januari 2022 een balansregeling in het leven geroepen. De balansregeling betreft een keuzebudget van maximaal 500 euro bruto per jaar (op basis van voltijd, deeltijd naar rato). Je kunt zelf kiezen of je dit budget gebruikt voor persoonlijke ontwikkeling, extra vrije dagen, deelname aan het generatiepact of dat je het bedrag laat uitbetalen.
 • De cao-partijen zullen de komende cao-periode onderzoeken hoe de werkdruk onder psychiaters/verslavingsartsen en andere zorgprofessionals in dienstverband kan worden verminderd. De toename van het aantal zzp’ers werkt mogelijk werkdrukverhogend voor hen bij de invulling van diensten.
 • De vergoeding van de bereikbaarheidsdiensten wordt verdubbeld.
 • De onregelmatigheidstoeslag (ORT) die werknemers ontvangen, wordt verhoogd met twee periodieken (het huidige maximum van ip-nummer 19 wordt verhoogd naar ip-nummer 21).
 • Het minimumaantal hersteluren na oproep wordt verhoogd van 6 naar 8 uur.
 • Bij een oproep voor een verschoven of een extra dienst binnen 48 uur, krijgt u naast het uurloon een vergoeding op basis van de regeling overwerk (nu is dat binnen 24 uur).
 • De eigen bijdrage van de reiskosten woon-werk wordt per 1 januari 2023 gehalveerd.
 • Er is een generatiepact afgesproken. Als u een belastende functie heeft, kun je vier jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd gebruikmaken van de 80/90/100-regeling. Dit betekent dat jouw arbeidsduur wordt teruggebracht naar 80%, terwijl je 90% van het oorspronkelijke loon ontvangt en jouw pensioenopbouw op basis van de oorspronkelijke arbeidsduur (100%) doorloopt.

Bekijk alle afspraken uit het akkoord.

Beoordeling

Het akkoord bevat een aantal verbeteringen, waaronder de salarisverhoging, de thuiswerkvergoeding en de vergoeding van verplichte scholing. Verder ligt er een basis om belangrijke punten uit het akkoord de komende tijd verder uit te werken, zoals maatregelen op het gebied van medezeggenschap en afspraken over gezond en veilig werken. Het akkoord betekent overall gezien een vooruitgang voor alle werknemers in de ggz. Daarom leggen we het met een positief advies aan jou voor.

Ledenraadpleging

Logopedisten die werkzaam zijn bij een ggz-instelling wordt verzocht uiterlijk 21 januari 2022, 09.00 uur te laten weten of je al dan niet instemt met het akkoord. Je kunt jouw reactie doorgeven via dit formulier. Als je niet instemt, dan vernemen wij graag de reden zodat dit kan worden meegenomen in de besluitvorming. De uitkomst van de ledenraadpleging wordt gepubliceerd op de website van FBZ.

Meer informatie

Wil je meer weten over een cao of over de totstandkoming daarvan? Kijk dan op www.fbz.nl.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht? Stuur dan een mailtje naar logopedie@nvlf.nl.

Ambitie
De NVLF streeft ernaar dat alle logopedisten in 2027 worden beloond naar werken, zowel wat betreft salaris/inkomen als secundaire voorwaarden. Lees hier meer over de ambitie ‘Loon naar werken’.