Lees verder
In de nacht van 17 op 18 maart hebben FBZ (de vakbond die mede namens de NVLF onderhandelt over deze cao), FNV, NU’91 en CNV met werkgeversorganisatie VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg.

Hieronder worden de belangrijkste resultaten toegelicht. We leggen het onderhandelingsresultaat met een positief advies aan onze leden die onder deze cao vallen voor. Verzoek aan hen is om uiterlijk 8 april 12.00 uur te laten weten of je hiermee instemt via dit formulier. Het bureau van de NVLF geeft de uitslag vervolgens door aan FBZ, waarna, afhankelijk van de uitslag, wordt besloten of het resultaat wordt omgezet in een cao.

Totstandkoming

Het resultaat is tot stand gekomen na negen onderhandelingsdagen verspreid over zes maanden. Tijdens de onderhandelingen was de salarisparagraaf het grootste punt van discussie. VGN koerste duidelijk op (extra) salarisverhogingen voor de middeninkomens, omdat de overheid extra loonruimte beschikbaar heeft gesteld vanwege een salarisachterstand van deze groepen. Daarnaast vond VGN het haar maatschappelijke taak om de lagere salarisniveaus te verbeteren.

FBZ heeft gepleit voor een bod waarbij het bevoordelen van de ene groep zorgprofessionals niet ten koste gaat van andere groepen. Daarnaast wilden we de positie van zorgprofessionals in de instellingen verbeteren. In februari lukte het niet tot overeenstemming te komen, waarna de onderhandelingen vastliepen.

Op vrijdag 11 maart ontving FBZ een uitnodiging van VGN om de onderhandelingen te hervatten. Aanleiding was dat er nieuwe ramingen waren voor de loonruimte voor 2023, die mogelijk meer financiële ruimte zou bieden. Op 17 maart gingen de cao-partijen weer in overleg. De salarisparagraaf is toen verder verbeterd, waarna de cao-partijen ’s nachts een onderhandelingsresultaat bereikten.

Hoofdlijnen onderhandelingsresultaat

 • De cao kent een looptijd van 28 maanden (1 oktober 2021 t/m 1 januari 2024).
 • Salarisparagraaf:
  – per 1 mei 2022 krijgen alle werknemers een salarisverhoging van 2,2% met een bodem van 85 euro bruto per maand (op voltijdsbasis). Per 1 mei 2023 krijgen alle werknemers er nog eens 3,2% bij.
  – per 1 mei 2022 vervalt van de functiegroepen 35 tot en met 50 de laagste trede van de schaal, en wordt aan de bovenkant een trede toegevoegd; per 1 mei 2023 vervalt van de functiegroepen 40 en 45 nogmaals de laagste trede van de schaal, en wordt aan de bovenkant een trede toegevoegd.
  – functiegroepen 55, 60 en 65 krijgen geen extra trede. Om hen tegemoet te komen omdat zij ook binnen de categorie middeninkomens vallen, krijgen ze zowel in mei 2022 als in mei 2023 een eenmalige uitkering van 750 euro bruto (op voltijdsbasis).
  – In december 2023 krijgen alle werknemers een eenmalige uitkering van 0,5% in de vorm van een verhoogde eindejaarsuitkering.
 • Vanaf 1 juli 2022 geldt een afbouwregeling voor werknemers in de directe cliëntenzorg die al langere tijd in de gehandicaptenzorg werken en in aanloop naar hun pensioen minder willen gaan werken. Wie 75% van de arbeidsduur gaat werken, ontvangt 85% salaris en blijft 100% pensioen opbouwen. Daarnaast werken de cao-partijen aan een ‘Even-ietsje-minder-faciliteit’ voor werknemers in alle levensfasen. Deze faciliteit moet uiterlijk op 31 december 2025 in de plaats komen van de afbouwregeling.
 • De PBL-regeling wordt vanaf 2023 vervangen door Balansverlof. Hierin kunnen werknemers tot maximaal 100 weken verlof sparen. Bij overstap naar een andere werkgever binnen de gehandicaptenzorg kan een werknemer het gespaarde budget meenemen.
 • Zorgprofessionals krijgen inspraak op onderwerpen die hun werk raken. De precieze vorm (een staf/raad/orgaan) wordt per organisatie in overleg met de raad van bestuur vormgegeven. De zorgprofessionals nemen hiertoe zelf het initiatief.
 • De cao wordt verduidelijkt zodat helder is dat het scholingsplan erin voorziet dat scholing die nodig is voor de functie-uitoefening, incl. scholing voor vereiste registraties, wordt vergoed door de werkgever.
 • De positie van de GZ-psycholoog in opleiding wordt verbeterd: er vindt geen salarisachteruitgang meer plaats wanneer een psycholoog binnen de organisatie in opleiding gaat tot GZ-psycholoog. Bovendien kan een organisatie geen eigen bijdrage meer vragen voor de opleiding wanneer de organisatie daar subsidie voor krijgt.
 • Werknemers die lid zijn van een beroepsvereniging die is aangesloten bij FBZ, krijgen vanaf dit jaar 150 euro per jaar vergoed voor het lidmaatschap (was: 100 euro) voor maximaal twee verenigingen.
 • Werknemers krijgen vanaf 1 juli 2022 een thuiswerkvergoeding van € 2,00 per thuiswerkdag, als er op instellingsniveau geen eigen regeling voor een thuiswerkvergoeding is vastgesteld.
 • Coassistenten krijgen vanaf 1 juli 2022 een stagevergoeding van €100 bruto per week bij coschappen van ten minste 24 uur per week.
 • De vergoeding voor een onrustige slaapdienst wordt verhoogd wanneer sprake is van minder dan 50% onafgebroken rusttijd.
 • In de jaargesprekken moet specifiek aandacht worden besteed aan vrouwen in de overgang en de gevolgen voor hun inzetbaarheid.
 • De regeling ‘vergoeding bij ontslag’ vervalt per 1 januari 2023. Dit betreft een garantieregeling bovenop de transitievergoeding die werknemers ontvangen bij een eventueel ontslag.
 • De cao-regeling voor betaald ouderschapsverlof vervalt op het moment dat de nieuwe wettelijke bepalingen over ouderschapsverlof van kracht worden (augustus 2022).
 • De procedures rond wijziging van een functiebeschrijving en indeling in FWG worden op enkele punten verhelderd.
 • De VVP (de vereniging van psychodiagnostisch werkenden, die recent is toegetreden tot FBZ) wordt per 1 januari 2022 toegevoegd als cao-partij onder de vlag van FBZ.

Bekijk alle afspraken uit het onderhandelingsresultaat.

Beoordeling van het resultaat

In de onderhandelingen is lang gezocht naar een zo evenwichtig mogelijk resultaat voor de verschillende functiegroepen. We zijn blij dat het is gelukt een algemene structurele salarisverhoging in de vorm van een percentage in plaats van een nominaal bedrag te realiseren; een percentage is namelijk gunstiger naarmate je salaris hoger is. Aanvankelijk was VGN niet bereid de hogere middengroepen daarnaast structureel iets extra’s te bieden; na herhaaldelijk aandringen hebben we kunnen realiseren dat de functiegroepen 55, 60 en 65 in 2022 en 2023 wel aanvullend een eenmalige uitkering krijgen. Verder zijn goede inhoudelijke afspraken gerealiseerd, zoals zeggenschap, vergoeding lidmaatschap beroepsverenigingen, de positie van de GZ-psycholoog in opleiding en een afbouwregeling voorafgaand aan pensioen. Al met al ligt er in onze ogen een evenwichtig resultaat waar alle werknemers in de gehandicaptenzorg iets aan hebben.

Jouw mening telt: ledenraadpleging

Verzoek is uiterlijk 8 april 12.00 uur jouw stem uit te brengen via dit formulier. Als je niet instemt, vernemen wij graag de reden zodat dit kan worden meegenomen in de besluitvorming. De uitkomst van de ledenraadpleging wordt gepubliceerd op de website van FBZ.

Loon naar werken
De NVLF streeft ernaar dat alle logopedisten in 2027 worden beloond naar werken, zowel wat betreft salaris/inkomen als secundaire voorwaarden. Lees hier meer over de ambitie ‘Loon naar werken’.

Meer informatie

Wil je meer weten over een cao of over de totstandkoming daarvan? Kijk dan op www.fbz.nl.

heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht dan kun je contact opnemen met het bureau van de NVLF via logopedie@nvlf.nl.