Lees verder

Tijdens de laatste ledenraadsbijeenkomst van 2020 heeft de ledenraad ingestemd met de door het bestuur voorgestelde statutenwijziging.

Het betreft kleine aanpassingen die je kan samenvatten als ‘actualisatie’. Het gaat om de volgende vijf onderwerpen:

  1. De vereniging is sinds 2005 feitelijk gevestigd te Woerden. Voorstel de statutaire vestigingsplaats (Gouda) aan te passen aan de praktijk;
  2. De benoemingsduur van een ledenraadslid wordt verlengd van drie naar vier jaar
  3. De beperking om alleen voor een Registeraccountant te kunnen kiezen is geschrapt. De accountantsverklaring kan ook worden afgegeven door een AA-accountant;
  4. De commissies PR & Communicatie en Financiën zijn opgeheven en worden daarom uit de statuten gehaald;
  5. Het College van Toezicht is opgeheven per 1 juli 2019. De interprofessionele klachtenregeling is ondergebracht bij het Klachtenloket Paramedici. Het College van Toezicht wordt geschrapt uit de statuten.

Ledenraadpleging
Eerder werden de leden van de NVLF geraadpleegd over deze wijzigingen.  Enkele leden stelden vragen over de voorgestelde wijzigingen. In deze Q&A vind je de betreffende vragen voorzien van een antwoord. De leden die vragen hebben gesteld hebben inmiddels ook persoonlijk bericht gehad.

Klik hier voor een overzicht van de uitkomsten dan de ledenraadpleging en de toelichting van het bestuur.

Studentlid bestuur
In de ledenraadpleging stond tussen de voorgestelde aanpassingen ook het voorstel studentleden toe te laten tot het bestuur. Het bestuur heeft uiteindelijk besloten dit voorstel niet aan de ledenraad voor te leggen. Er blijft een studentlid betrokken bij het bestuur, maar formeel is dit geen bestuurslid maar een adviserende functie in het bestuur, die mogelijkheid staat nu al expliciet opgenomen in de statuten:

“Buitengewone leden en studentleden hebben het recht … een adviserende functie te vervullen in het verenigingsbestuur, doch zij kunnen geen deel uitmaken van het verenigingsbestuur.”

De situatie blijft dus zoals deze is.