Log in

Tijdens de laatste ledenraadsbijeenkomst van 2020 heeft de ledenraad ingestemd met de door het bestuur voorgestelde statutenwijziging.

Het betreft kleine aanpassingen die je kan samenvatten als ‘actualisatie’. Het gaat om de volgende vijf onderwerpen:

  1. De vereniging is sinds 2005 feitelijk gevestigd te Woerden. Voorstel de statutaire vestigingsplaats (Gouda) aan te passen aan de praktijk;
  2. De benoemingsduur van een ledenraadslid wordt verlengd van drie naar vier jaar
  3. De beperking om alleen voor een Registeraccountant te kunnen kiezen is geschrapt. De accountantsverklaring kan ook worden afgegeven door een AA-accountant;
  4. De commissies PR & Communicatie en Financiën zijn opgeheven en worden daarom uit de statuten gehaald;
  5. Het College van Toezicht is opgeheven per 1 juli 2019. De interprofessionele klachtenregeling is ondergebracht bij het Klachtenloket Paramedici. Het College van Toezicht wordt geschrapt uit de statuten.

Ledenraadpleging
Eerder werden de leden van de NVLF geraadpleegd