Lees verder
Naar aanleiding van de uitkomsten van de eerder dit jaar verschenen NZa Monitor Paramedische Zorg en de recent gemaakte bestuurlijke afspraken laten het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie, het Paramedisch Platform Nederland (PPN), de Stichting Keurmerk Fysiotherapie en Zorgverzekeraars Nederland gezamenlijk een kosten/kostprijsonderzoek uitvoeren voor de paramedische zorg. Voor dit onderzoek is de medewerking van individuele praktijken essentieel.
Redactie

De NVLF vindt het van groot belang dat logopediepraktijken aan dit onderzoek deelnemen als zij daarvoor worden uitgenodigd. Dit kosten/kostprijsonderzoek is immers bedoeld om tot passende tarieven te komen.

Het kosten/kostprijsonderzoek omvat de beroepsgroepen fysiotherapie, oefentherapie, logopedie, huidtherapie, ergotherapie en diëtetiek en richt zich op zowel kostprijzen als betaalbaarheid. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk adviesbureau, Gupta Strategists, en begeleid door vertegenwoordigers van de paramedische beroepsgroepen en de zorgverzekeraars.

Voor dit onderzoek is de medewerking van individuele praktijken essentieel: een realistisch beeld van kosten, zittingen en tijdsbesteding kan alleen met behulp van hun informatie worden verkregen. Om die informatie te verzamelen is een vragenlijst ontwikkeld die onderwerpen omvat als zittingsduur, daadwerkelijk gewerkte uren en besteding van niet-zittingsgebonden tijd, maar ook vragen over jaaromzet, personeelskosten, praktijkkosten en winst.

Op dit moment worden inhoud en gebruiksvriendelijkheid van de vragenlijst bij verschillende praktijken per beroepsgroep getest. Vanaf eind september zal een steekproef van ca. 130 praktijken per beroepsgroep een uitnodiging ontvangen voor deelname aan het onderzoek. De steekproef omvat praktijken van verschillende omvang en uit verschillende delen van het land. We vragen hen de vragenlijst in te vullen en ter validatie de jaarcijfers over 2018 mee te sturen.

Het onderzoek loopt tot eind van dit jaar en moet een goed onderbouwd overzicht opleveren van de kostprijs per prestatie in de verschillende paramedische beroepsgroepen, benaderd vanuit twee perspectieven: de huidige (werkelijke) kosten en de normatieve (‘fatsoenlijke’) kosten. Met dit overzicht en het inzicht in de onderliggende factoren hebben beroepsgroepen en zorgverzekeraars de ingrediënten in handen om tot passende tarieven voor paramedische zorg te komen.