Log in

Jorien Tilstra, de onafhankelijk voorzitter van de Ledenraad, opent de vergadering en heet eenieder welkom. Aanwezig zijn 9 raadsleden, zes bestuursleden, de verenigingsmanager en de notulist.
De vergadering was online via Zoom. Er wordt geconstateerd dat er geen punten op de agenda staan waar belangenverstrengeling speelt.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Het conceptverslag en de actielijst van 6 juli 2023 worden besproken. Het verslag wordt met een kleine tekstuele correctie verder ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van zijn vergadering van 11 september geeft het bestuur aan, dat bij het voorbereiden van begroting en jaarplan 2024 duidelijk is geworden dat de uitgaven de komende jaren in toom moeten worden gehouden. Daarbij zijn ook een aantal bezuinigingsideeën besproken. De definitieve plannen en voorstellen komen in jaarplan en begroting 2024. Deze worden vastgesteld