Log in
Regelmatig heeft de NVLF overleg met het ministerie van VWS. Vorige week ontvingen NVLF-voorzitter Michel Dutrée en beleidsadviseur Marliek Schulte de twee nieuwe beleidsmedewerkers paramedie van VWS op het bureau in Woerden.
Redactie

Vanzelfsprekend stond het bestuurlijk akkoord op de agenda. Twee grote belangrijke onderwerpen uit het akkoord zijn namelijk al gestart; het kostenonderzoek en de kennisagenda (programma ZonMw). VWS hecht veel waarde aan de uitkomsten van het kostenonderzoek. Zij zien de resultaten als belangrijke basis voor de verdere discussies. Daarom schrokken zij ook van het signaal dat het aantal aanmeldingen van de verschillende paramedische beroepsgroepen voor deelname aan het kostenonderzoek achterblijft en hopen dat de respons snel toeneemt. De praktijken die (steekproefsgewijs) zijn uitgenodigd om aan dit onderzoek deel te nemen kunnen zich alsnog melden bij het onderzoeksbureau. De uitkomsten van dit kostenonderzoek vormen tenslotte straks het uitgangspunt bij de gesprekken tussen de partijen over de hoogte van de tarieven. Hoe groter de deelname, des te nauwkeuriger zijn de uitkomsten.

Een ander onderwerp waar VWS geïnteresseerd