Log in
De NVLF heeft bij de Tweede Kamer een gewillig oor gevonden om nog voor de zomervakantie de uitkomsten van het Kostenonderzoek Paramedische Hulp te agenderen voor een overleg met de minister. Het onderzoek stond eerst geagendeerd om behandeld te worden na het zomerreces. De NVLF vreest echter dat een late bespreking van het rapport leidt tot uitstel van de tariefaanpassingen.

Daarom heeft de vereniging gepleit voor het agenderen tijdens een eerder overleg tussen Kamer en bewindspersonen. Daar is positief op gereageerd. Hoewel de politiek niet gaat over de tarieven, is politieke aandacht voor het onderwerp wel belangrijk.

Het Kostenonderzoek staat nu op de agenda van het zogeheten notaoverleg Cure op maandag 29 juni aanstaande. Het is daarnaast geagendeerd voor het Algemeen Overleg Eerstelijnszorg, een breed debat tussen de Kamer en de bewindspersoon van VWS. De datum voor dit overleg is nog niet vastgesteld, maar vindt zeker pas plaats na de zomervakantie. De Tweede Kamer heeft door de coronacrisis een propvolle agenda.

Dat het Kostenonderzoek geagendeerd staat, betekent niet automatisch dat het ook aan bod komt. De lijst van te behandelen thema’s is lang. Belangrijk is wel dat bij de Kamerleden weer aandacht is gekregen voor de problematiek van tarieven, wachtlijsten en moeilijk vervulbare vacatures.