Lees verder

Vorige maand heeft de ledenraad het jaarplan 2021 en bijbehorende begroting goedgekeurd. Benieuwd naar wat de NVLF dit jaar gaat doen en hoe de begroting eruit ziet? Lees het hier.

Jaarplan
Het jaarplan beschrijft in hoofdlijnen wat het bureau dit jaar gaat doen. Het jaarplan 2021 is sterk gericht op de nadere uitvoering van het bestuurlijk akkoord, waarbij de werkagenda logopedie de meeste aandacht vergt. Hierbij krijgen administratieve lastenverlichting, regionale samenwerking en zorgvernieuwing veel aandacht. We zetten ook in op het nieuwe beroepsprofiel dat geïntegreerd wordt met het onderwijsprofiel.

Lees het Jaarplan 2021 van de NVLF hier.

Begroting
Als we de begroting kort samenvatten kunnen we het volgende noemen:

  • Een negatief resultaat van ongeveer € 250.000,- is begroot. Dit zal voorlopig het laatste begrote fors negatieve resultaat zijn. Hiermee zakt het Eigen Vermogen terug naar zo’n € 700.000,-. , richting het gewenste niveau van € 500.000,-.
  • De begrote baten van 2021 zijn vergelijkbaar met die van 2020: € 2.086.000,-. De contributie-inkomsten zijn stabiel.
  • De begrote kosten 2021 wijken niet fors af van die van 2020. De grootste kostenposten zijn, naast de salarissen van de bureaumedewerkers en vacatievergoedingen voor kaderleden, het jaarcongres en het vakblad. Bij beide staan er ook opbrengsten tegenover.
  • Een behoorlijk bedrag (€ 85.000,-) zal aan de implementatie van de werkagenda worden besteed. Daarnaast wordt geïnvesteerd in o.a. de herziening van richtlijnen, vakpromotie en de ledenenquête.
  • We gaan in 2021 door met het innovatiefonds, waar € 50.000,- voor goede ideeën en producten beschikbaar wordt gesteld.

Bekijk de volledige begroting voor 2021 hier.