Lees verder

In een ingezonden brief in dagblad Trouw van 22 juli roept logopedist en masterstudent klinische gezondheidswetenschappen Hiltje Muller ouders van kinderen op om bij hun zorgverzekeraars alarm te slaan als hun kind te lang op een wachtlijst moet staan voor logopedische hulp. Wachtlijsten lopen op tot een jaar of meer. In het artikel wijst ze op de zorgplicht van verzekeraars.

Veel leden herkennen de noodkreet en reageren via sociale media positief op het artikel. De inhoud sluit aan bij het advies van de NVLF aan de leden om cliënten te attenderen op de mogelijkheid om bij hun zorgverzekeraar aan de bel te trekken. De problematiek van lange wachtlijsten speelt al langere tijd. Bij verzekeraars, politiek en de gezondheidsautoriteiten stelt de NVLF het thema keer op keer aan de orde. Extra aandacht via verzekerden helpt daarbij.
De NVLF vindt het ingezonden stuk in de krant een steun in de rug voor de gehele beroepsgroep. Dergelijke signalen vanuit de dagelijkse praktijk bereiken ook de politiek. Op deze manier krijgt de thematiek weer de aandacht die het verdient. 

Muller schrijft dat sprake is van een stille ramp die zich voltrekt binnen de zorg, maar buiten de meer bekendere probleemgebieden ligt als ziekenhuizen, eerstelijnszorg en de geestelijke gezondheidszorg. ‘De wachtlijsten voor logopedie lopen de spuigaten uit’, schrijft ze. En verder: ‘Logopedie is een klein onderdeel van de gezondheidszorg. De behoefte aan logopedisten binnen de eerstelijnszorg, waar mensen zonder verwijzing terecht kunnen, neemt toe. Omdat er meer bekend is over het belang van vroegtijdig opsporen en behandelen van taal-/spraakproblemen. En omdat er wordt bezuinigd (onder meer in het speciaal basisonderwijs) waardoor kinderen voor behandeling hierop zijn aangewezen. Het probleem is: de benodigde logopedisten zijn er niet.’

In haar artikel wijst Muller erop dat 81 procent van de logopediepraktijken een wachtlijst heeft, bij de helft van langer dan een jaar. Oorzaak zijn de vele moeilijk vervulbare vacatures, te wijten aan de werkdruk en arbeidsvoorwaarden.

‘Toch is het belang van logopedie groot’, legt Muller in Trouw uit. ‘Problemen in de taal-/spraakontwikkeling en communicatie, zoals een taalontwikkelingsstoornis (TOS), hebben grote negatieve gevolgen voor het sociaal-/emotioneel functioneren van een kind. Er kunnen schaamte, angst en depressie ontstaan. Te laat opstarten van logopedie verschuift het probleem naar een later stadium, wat leidt tot bredere maatschappelijke problemen en hogere zorgkosten. Ouders moeten daarom van zich laten horen. Laat hen massaal alarm slaan bij zorgverzekeraars en daar aangeven dat hun kind niet op tijd logopedische zorg ontvangt. Verzekeraars hebben een zorgplicht. Dit betekent dat verzekerden binnen een redelijke tijd en reisafstand toegang moeten hebben tot zorg uit het basispakket. Voor de logopedie geldt nota bene de norm dat een cliënt na aanmelding binnen één week geholpen zou moeten worden.
Als de zorgverzekeraar zijn zorgplicht niet nakomt, moet die daarop aangesproken worden. Zolang ouders akkoord gaan met plaatsing op de wachtlijst wordt het probleem niet gezien en blijft het in stand. Het gaat om de toekomst van hun kind.’

De NVLF brengt op basis van ledenonderzoek ieder jaar de wachtlijst- en vacatureproblematiek in kaart. De resultaten worden gedeeld met verzekeraars, overheid en politiek. Omdat daar grote waarde wordt gehecht aan recente cijfers, roept de NVLF alle leden op mee te werken aan de enquête, die dit najaar weer wordt gehouden.