Lees verder

Als je als logopedist groepsbehandelingen wilt gaan geven, vragen verschillende zorgverzekeraars om een protocol. Op de website van de NVLF staat een format groepsbehandeling. Dit format kan een logopedist ondersteunen bij het opstellen van een dergelijk protocol. Het format kan dienen als leidraad voor het uitwerken van een protocol en kan naar eigen inzicht en behoefte worden aangepast. In het tweede gedeelte worden de verschillende onderwerpen nader uitgewerkt.

In januari vroegen wij d.m.v. een poll of dit het juiste moment was om het format groepsbehandeling te herzien. We delen nu graag de resultaten met jullie.

Respons

In totaal reageerden 27 leden op de poll.

40,7% geeft aan dat het format nu herzien kan worden. De redenen hiervoor zijn divers en lopen uiteen van het advies aan de NVLF om formats regelmatig te herzien tot het advies om dit onderwerp per direct op te pakken, omdat deze tijd vraagt om te kijken naar mogelijkheden. In (online) groepen kan men elkaar stimuleren, wat de behandeling kan ondersteunen.

Daarnaast wordt aangegeven dat het format nu heel algemeen is. Meer informatie over groepsbehandeling bij specifieke doelgroepen wordt als wenselijk benoemd. Denk bijvoorbeeld aan OMFT, Parkinson en afasie.

22,2% geeft aan dat dit niet het goede moment is om het format te herzien. Meerdere keren wordt als reden aangegeven dat de huidige tijd niet vraagt om dingen in groepen te doen. De NVLF wordt geadviseerd om rustigere tijden af te wachten, wanneer ook meer duidelijkheid is over de mogelijkheden rond groepsbehandeling. Een ander advies dat gegeven wordt, is om als NVLF toe te werken naar minder formats en protocollen en daarom dit format te laten vervallen.

7,5% geeft aan dat het format niet herzien hoeft te worden. Aangegeven wordt dat het huidige format bruikbaar, overzichtelijk en volledig is. Het wordt gezien als een leidraad waarmee je als logopedist zelf aan de slag kan om maatwerk voor de eigen praktijk te maken.

29,6% van de respondenten geeft iets anders aan. Zij geven de NVLF vooral tips mee voor het herzien van het format, te weten:

  • De inspanningen die het organiseren en geven van groepsbehandeling kost, dienen financieel gewaardeerd te worden (3x). Hier dient in het format rekening mee te worden gehouden.
  • Herziening dient plaats te vinden door leden die ervaring hebben met groepsbehandeling en werkzaam zijn in de eerste lijn.
  • Onderbouwing van groepsbehandeling dient meegenomen te worden in het format evenals aandacht voor multidisciplinaire groepsbehandeling (3x).

 Standpunt NVLF

Op basis van bovenstaande is aan het bureau van de NVLF gevraagd om een reactie gevraagd. De NVLF geeft aan dat het format groepsbehandeling een leidraad is om leden te helpen. Zo kunnen ze  zelf, in alle vrijheid, een protocol groepsbehandeling opstellen. Zodra de NVLF een protocol groepsbehandeling opstelt, bijvoorbeeld voor een specifieke patiëntengroep, gaan de zorgverzekeraars het gebruik van dit protocol verplichten. Hiermee neemt de administratieve last voor de logopedist toe..

Als leden niet het wiel zelf willen uitvinden, kunnen ze  ervaringen delen binnen hun kwaliteitskring.

De pandemie vraagt ook om ‘omdenken’. Is online groepsbehandeling een optie? De NVLF is benieuwd of hierover een standpunt is opgenomen in de handreiking telelogopedie, die binnenkort wordt uitgegeven door de Hogeschool Utrecht.

Wat betreft het tarief voor groepsbehandeling geeft de NVLF aan dat bij zorgverzekeraars ruimte is om hierover te onderhandelen. De NVLF bekijkt of dit meegenomen kan worden bij de herziening van het format groepsbehandeling.

Hoe nu verder?
Het aantal logopedisten dat op deze poll gereageerd heeft is, gezien het aantal leden van de NVLF, laag en de antwoorden zijn divers. Over het algemeen is men positief over het herzien van het format. Wel wordt specifieke aandacht wordt gevraagd voor de ontwikkelingen rond de pandemie en de mogelijkheden tot groepsbehandeling, onderbouwing van (multidisciplinaire) groepsbehandeling voor verschillende patiëntengroepen. De NVLF start in maart met het opstellen van een projectplan en de werving van deelnemers voor deze herziening. Streven is om in de zomer de herziene versie op te leveren.