Lees verder

De herziene richtlijn ‘Palliatieve zorg bij COPD’ is gepubliceerd. Deze richtlijn is tot stand gekomen op basis van een analyse van knelpunten die zorgprofessionals in de praktijk ervaren. Ook input van patiënten en naasten is meegenomen. De multidisciplinaire werkgroep die de richtlijn heeft ontwikkeld, heeft deze gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten en ontwikkeld conform de wetenschappelijke methodologie, met zoveel mogelijk consensus. Daarmee biedt het een antwoord op uitdagingen in de praktijk. 

COPD – chronic obstructive pulmonary disease – is een vaak voorkomende ziekte die gekenmerkt wordt door aanhoudende klachten van de luchtwegen en luchtwegvernauwing. In Nederland is het de zesde oorzaak van sterfte. De richtlijn ‘Palliatieve zorg bij COPD’ geeft aanbevelingen over begeleiding en behandeling van mensen met gevorderde COPD en beoogt hiermee de kwaliteit van de zorgverlening – en daarmee de kwaliteit van leven van patiënten – te verbeteren. Proactieve zorgplanning is een onderdeel van ieder gesprek over palliatieve zorg bij COPD, net als zingeving, spiritualiteit en psychische nood. Zo lever je de best mogelijke zorg.  

Tijdige inzet palliatieve zorg 

Ondanks de hoge ziektelast en de lage kwaliteit van leven van mensen met gevorderde COPD, is tijdige inzet van palliatieve zorg bij deze patiëntengroep nog niet standaard. Palliatieve zorg wordt later ingezet bij mensen met COPD dan bij mensen met longkanker, terwijl ze zeker niet minder klachten en problemen ervaren. Bij COPD is er – anders dan meestal bij de ziekte kanker – geen duidelijke markering naar de palliatieve fase. COPD is een ongeneeslijke en potentieel levensbedreigende ziekte. Het is onzeker of en vooral wanneer de patiënt aan de ziekte zal overlijden. 

Multidisciplinair samenwerken 

In de herziene richtlijn staat mede daarom multidisciplinair samenwerken centraal. De richtlijn is op een aantal punten vernieuwd ten opzichte van de oude richtlijn. Zo is er meer aandacht voor alle vier dimensies in de palliatieve zorg voor mensen met COPD. De palliatieve zorg is gericht op fysieke, psychologische, sociale en existentiële dimensies. Gelijktijdig met de herziening van de richtlijn is ook een beslisboom COPD gerealiseerd. Deze beslisboom helpt zorgprofessionals om sneller en samen met de patiënt en naasten passende beslissingen te nemen. 

Documenten en meer informatie 

Ambitie 

De multidisciplinaire richtlijn palliatieve zorg bij COPD sluit aan bij de ambitie van de NVLF dat de logopedische zorg in 2027 dicht bij de client wordt aangeboden in interprofessionele teams (de juiste zorg op de juiste plek). Lees meer over deze ambitie op https://www.nvlf.nl/ambitie2/.  

COPD 

Richtlijn palliatieve zorg bij COPD 
Beslisboom bij Richtlijn palliatieve zorg bij COPD 
Samenvattingskaart