Lees verder

Op initiatief van SKILZ (Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg) is er reeds gestart met de ontwikkeling van het kwaliteitsinstrument ‘Slikproblemen bij ouderen en mensen met een verstandelijke beperking die gebruik maken van langdurige zorg’. SKILZ is een samenwerkingsverband tussen V&VN, NVAVG en Verenso en heeft tot doel om de ondersteuning van en zorg voor mensen met een complexe en langdurige zorgvraag te verbeteren. Een belangrijke taak van SKILZ is het ontwikkelen van kwaliteitsinstrumenten. SKILZ en haar activiteiten worden gefinancierd vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Bij de algemene populatie wordt de definitie ‘dysfagie’ of ‘orofaryngeale dysfagie’ vaak gebruikt bij slikproblemen en slikklachten. Er bestaat reeds een richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied (NVKNO) over orofaryngeale dysfagie (2017). In de verstandelijk gehandicaptensector is behoefte aan (meer) doelgroep-specifiek advies over het inzetten van methoden en instrumenten om slikproblemen in kaart te brengen en verhelpen. Naast dysfagie is hierbij ook aandacht voor de volle breedte van problemen tijdens voedings-gerelateerde activiteiten. Het is op dit moment onbekend of er in de langdurige zorg voor ouderen ook knelpunten liggen op dit gebied, maar verwacht wordt van wel. Een knelpuntenanalyse zal dit uitwijzen.

De NVLF heeft eerder een logopedist gemandateerd uit de gehandicaptensector voor deze werkgroep. Er heeft reeds één werkgroep bijeenkomst plaatsgevonden. Hieruit bleek dat er ook behoefte is aan een logopedist uit de ouderensector:

Van leden van de werkgroep wordt verwacht dat zij een constructieve bijdrage leveren aan het ontwikkelen van het kwaliteitsinstrument door het:
• voorbereiden en bijwonen van 5-7 werkgroepbijeenkomsten
• inbrengen van eigen expertise en van expertise en standpunten vanuit de vereniging/organisatie
• zorg dragen voor afstemming met de eigen vereniging/organisatie m.b.t. tot de inbreng en de ontwikkeling van het kwaliteitsinstrument
• kritisch lezen en bediscussiëren van (overzichten van) literatuur en conceptteksten
• (mee)schrijven aan uitgangsvragen, literatuurconclusies, overwegingen, aanbevelingen en het verwerken van opgehaald commentaar
• (mede) onder de aandacht brengen van het definitieve kwaliteitsinstrument

Bureaumedewerkers van SKILZ zullen de werkgroep de benodigde ondersteuning bieden en het proces begeleiden. De looptijd van het project is ongeveer 24 maanden. De tweede werkgroep bijeenkomst staat gepland in april.

Daarnaast wordt de inhoud van het kwaliteitsinstrument afgestemd met een klankbordgroep. Leden van de klankbordgroep wordt gevraagd om de concept-uitgangsvragen en concepttekst van het kwaliteitsinstrument te becommentariëren.

Ben je geïnteresseerd? Meld je dan voór 18 maart aan bij Guus Reuter, g.reuter@nvlf.nl met daarbij een korte toelichting op je werkervaring zodat er een weloverwogen keuze gemaakt kan worden.
Voor meer informatie mail naar Valerie van Dongen, v.vandongen@nvlf.nl