Log in

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Klinische Fysica wordt op korte termijn gestart met de ontwikkeling van de richtlijn Hoorzorg voor slechthorende kinderen van 0 tot 4 jaar. De richtlijnontwikkeling wordt gefinancierd uit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).
Het doel van de richtlijn is het beschrijven van Hoorzorg aan langdurige en blijvend slechthorende kinderen van 0-4 jaar zoals deze door een multidisciplinair team vanuit een audiologisch centrum geboden wordt.

Wat wordt er van je verwacht?
Van leden van de klankbordgroep wordt verwacht dat ze een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de richtlijn door:

  • het voorbereiden en bijwonen van klankbordgroepbijeenkomsten;
  • het kritisch lezen en bediscussiëren van overzichten van literatuur en conceptteksten;
  • het schrijven van conceptteksten met andere klankbordgroepleden;
  • namens de NVLF verantwoordelijkheid dragen