Lees verder

Op initiatief van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten is in januari 2020 gestart met het vervolgproject rondom Modulair Onderhoud: het Koploper I project. De insteek van dit nieuwe project is het toetsen van de voorgestelde verandering rondom de werkwijze van modulair onderhoud in clusters.

Binnen het Koploper II project, het vervolg op Koploper I, worden veertig nieuwe clusters ingericht. Daarmee wordt een vervolgstap gezet om te komen tot een gezamenlijke werkwijze voor wat betreft modulair onderhoud van alle richtlijnen. Eén van deze veertig in te richten clusters is cluster cerebrovasculaire ziekte, met daarbinnen de richtlijnen Herseninfarct en Hersenbloeding, Subarachnoide Bloeding (SAB) en Behandeling niet-gerupteerd aneurysma.

De NVLF zoekt één lid om te participeren in de clusterexpertisegroep  Cerebrovasculaire ziekte. Leden van de clusterexpertisegroep:

  • Worden in principe voor 3 jaar gemandateerd met mogelijkheid tot een eenmalige verlenging van 3 jaar.
  • Zorgen voor een up-to-date belangenverklaring die bij aanvang van de reguliere jaarlijks cyclus beoordeeld wordt.
  • Worden in de gelegenheid gesteld een EBRO training te volgen
  • Zijn beschikbaar voor twee (of minder) (fysieke) vergaderingen per jaar met daarnaast eventuele telefonische/online vergaderingen.
  • Zijn beschikbaar voor het meelezen en eventueel meeschrijven van minimaal één geprioriteerde module per reguliere cyclus wanneer deze in het veld van expertise ligt.
  • Borgen de betrokkenheid van de eigen achterban en koppelen regelmatig terug naar deze achterban (de NVLF)

De volgende competenties worden gevraagd:

  • Inhoudelijke of ervaringsdeskundige expertise met betrekking tot één of meerdere modules binnen het cluster, ofwel bereidheid tijd en moeite te steken in het op peil brengen en houden van deze expertise (natuurlijke nieuwsgierigheid) ten aanzien van het onderwerp van de richtlijn(en) en modules binnen het cluster.
  • Zorgdragen voor draagvlak binnen de NVLF ten aanzien van de geleverde expertise, zo nodig via gebruikmaken van bijvoorbeeld de wetenschapsraad.
  • Een teamspeler zijn die staat voor de gezamenlijke keuzes en onderbouwingen binnen een conceptmodule en die bereid is om die ook toe te lichten.

De deelnemer krijgt een vergoeding van vacatiegelden (inclusief reiskosten).

Ben je geïnteresseerd in deelname aan de cluster expertisegroep?
Meld je dan aan bij Guus Reuter (g.reuter@nvlf.nl) met daarbij een korte toelichting op jouw werkervaring zodat er een weloverwogen keuze gemaakt kan worden. Voor meer informatie kun je terecht bij Valerie van Dongen, v.vandongen@nvlf.nl.