Log in
Mede namens de NVLF onderhandelt AC/FBZ over de cao UMC. De cao-partijen voor deze cao zijn op 8 maart een Kader Generatiebeleid overeengekomen. Dit vormt de basis voor het maken van generatiebeleidafspraken per UMC. Een belangrijk uitgangspunt is dat het generatiebeleid zich richt op alle generaties, zodat iedere werknemer tot zijn pensionering gezond en vitaal kan blijven werken.
Redactie

Sprokholt benadrukt dat het kader de uitgangspunten bevat. In ieder UMC kan worden bekeken hoe de afspraken precies worden ingevuld door werkgever en werknemers.

In de nieuwe Cao UMC, die in het najaar van 2018 werd ondertekend, is afgesproken dat de cao-partijen zouden inventariseren hoe generatiebeleid handen en voeten kan krijgen in UMC’s. De cao-partijen gingen daarover de afgelopen tijd in gesprek en kwamen vorige week een kader overeen dat vijf uitgangspunten bevat: het generatiebeleid moet zich richten op alle generaties, UMC’s kunnen zelf aanvullend beleid/afspraken maken, het bestaande instrumentarium moet worden benut, generatiebeleid moet een duidelijke relatie hebben met duurzame inzetbaarheid en werkdruk en vitaal aan het werk blijven is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer.

“Doel is dat iedere werknemer gezond en vitaal blijft werken gedurende zijn gehele loopbaan”, aldus Brigitte Sprokholt, onderhandelaar bij AC/FBZ. “Lokaal kan worden afgesproken dat medewerkers verlofuren kunnen kopen. Ook kunnen in het Lokaal Overleg tussen werknemersorganisaties en werkgever